Loading
main exhibition 789
archive

EARLY YEARS PROJECT #3 – ประกาศผล

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2561 - 25 ธันวาคม 2561
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9
จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครประกาศผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลในโครงการ Early Years Project #3: COEVALซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ครั้งที่3 ประจำปี 2561จากการเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลงานของ7 ศิลปินซึ่งผ่านเข้ารอบแรกในการสร้างสรรค์ผลงานและได้จัดแสดงบนพื้นที่ชั้น9หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่21 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2561 โดยศิลปินเจ้าของผลงานทั้ง7ท่านได้นำเสนอขั้นตอนความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับผลงานที่จัดแสดงเพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาผลงานดีเด่นในขั้นตอนสุดท้าย

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอประกาศผลผู้ได้รับทุนรางวัลดังต่อไปนี้
1. สิทธิกร ขาวสะอาด (โครงการ หจก มิตรภาพสองข้างทาง)
2. ณณฐ ธนพรรพี(โครงการ No man’s land)

โดยผลงานดังกล่าวหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เชิญคุณจิตติเกษมกิจวัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะมาเป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสิน

หลักการในการประเมินผลงานและเกณฑ์การตัดสินรางวัล

1)    (Potentiality) ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินอาชีพในอนาคตการแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดการปฏิบัติรวมถึงการจัดแสดงผลงานที่สามารถนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์
2)    (Relevance) การแสดงถึงสมมติฐานที่มีต่อความเป็นศิลปะร่วมสมัยหรือความเชื่อมโยงศิลปะต่อสภาพสังคมและความเป็นไปในปัจจุบันรวมถึงการนำเสนอทักษะรูปแบบและความคิดที่ตอบสนองต่อยุคสมัย
3)    (Public Access) ความเข้าใจในการเกิดขึ้นของการตอบสนองการรับรู้พฤติกรรมความคิดอิทธิพลและผลกระทบของงานศิลปะในเหตุการณ์ต่างๆอันเป็นผลมาจากการที่ผลงานมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมสังคมและสาธารณะรวมถึงการทำงานที่เอื้อสู่การเชื่อมโยงต่อสังคมหรือการแสดงออกทางศิลปะที่กระจ่างแจ้งในการสื่อสารผลงานต่อผู้ชม
4)    (Criticality/Self-Criticality) ความสามารถสื่อสารด้วยภาษาทางความคิดวิเคราะห์การมีองค์ประกอบของความคิดการแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงความคิดเข้าสู่ผลงานรวมถึงคุณสมบัติของศิลปินในการเปิดกว้างให้ผลงานศิลปะสามารถถูกถกเถียงศึกษาวิพากษ์วิจารณ์จากระเบียบวิธีที่หลากหลาย
5)    (Practicality/Execution) การแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในขั้นตอนการทำงานของศิลปินโดยยึดถือความสมบูรณ์ของกระบวนการทั้งหมดในการสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริงตั้งแต่การเขียนโครงการการจัดการผลงานการจัดการกับพื้นที่เวลางบประมาณและการผลิตผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

EARLY YEARS PROJECT #3 โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับ Early Years Project
Early Years Project เป็นโครงการริเริ่มและดำเนินการโดยฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบ่มเพาะศิลปินอยู่ในช่วงการทำงานระยะเริ่มต้นโดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเข้าร่วมโครงการจุดประสงค์ของโครงการคือการผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนไปบนเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้ตั้งเป้าหมายในการสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่นในระหว่างช่วงระยะเวลาของโครงการโดยเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ทักษะแลกเปลี่ยนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเติบโตตามสายอาชีพลักษณะของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การให้ทุนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการเปิดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานการสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพการสร้างทัศนะทางศิลปะผ่านการให้ผลงานได้ถูกวิเคราะห์ถกเถียงถึงนิยามความหมายคุณค่าทางศิลปะที่ตอบสนองต่อยุคสมัยรวมถึงการขับเคลื่อนศิลปินสู่ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ


ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
[email protected]
www.bacc.or.th
www.facebook.com/baccpage

 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร