Loading
 
archive

นิทรรศการ the object

วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
ศิลปิน: ภานุพงศ์ คงเย็น
พิธีเปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.


นิทรรศการ the object

ผลงานของข้าพเจ้าแสดงให้เห็นถึง มุมมอง ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีผลต่อวัตถุรอบตัว (Object) วัตถุในชีวิตประจำวัน ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน โดยข้าพเจ้าใช้มโนภาพโดยการปรุงแต่งความคิด เพื่อใช้สื่อแทนความหมาย นัยยะ การเชื่อมโยงบางสิ่งบางอย่างให้เข้ากัน จึงก่อให้เกิดสัญลักษณ์ใหม่ที่แทนค่าความงามของวัตถุ และการแทนค่าสัญลักษณ์ลงไปในวัตถุจนมีความหมาย คุณค่าและความสำคัญ โดยการเลือกวัตถุที่มีเรื่องราวเฉพาะและความหมายที่ส่งต่อความรู้สึก มาเป็นภาพแทนบอกเล่าเรื่องราว เนื้อหา ความหมายที่เกี่ยวกับวัตถุเหล่านั้น

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร