Loading
arts network activities
archive

กิจกรรมเวทีสาธารณะ “พรรคการเมืองกับนโยบายศิลปวัฒนธรรม”

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1


โครงการกิจกรรมเวทีสาธารณะ “พรรคการเมืองกับนโยบายศิลปวัฒนธรรม”
16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 –17.30 น.

เมื่อทิศทางการเมืองไทยมาถึงจุดที่มีความชัดเจนว่าจะเดินหน้าเข้าสู่ภาวะปกติจากการกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 พรรคการเมืองและบรรดาเหล่าผู้อาสาเข้าสู่สนามเลือกตั้งต่างเตรียมพร้อมประกาศตัวและนำเสนอความคิดและนโยบายเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจจากประชาชนในการเข้าสู่อำนาจรัฐ

หอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวโยงกับสังคมการเมืองไทยอย่างแยกไม่ออก มายาวนาน เห็นควรจะใช้ประตูแห่งโอกาสนี้นำพาวาระทางศิลปวัฒนธรรมให้กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคม ด้วยการจัดเวทีสาธารณะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองมานำเสนอแนวคิดและนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเป็นดังเวทีแห่ง “สัญญาประชาคม”ที่จะใช้สำหรับทวงถาม ติดตามการทำงานของบรรดาตัวแทนประชาชนเมื่อท่านทั้งหลายเข้าสู่อำนาจรัฐ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้พรรคการเมืองได้นำเสนอแนวคิดและนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณะ อันจะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่ 24 มี.ค.62
2.เพื่อเป็นโอกาสให้ประชาคมศิลปวัฒนธรรม ศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในวงการศิลปะได้ร่วมนำเสนอข้อคิดเห็น แบ่งปันความรู้อันจะเป็นข้อมูลสำหรับพรรคการเมืองเพื่อการดำเนินนโยบายหากได้รับโอกาสเข้าสู่อำนาจรัฐ
3.เพื่อเป็นพื้นที่ให้หอศิลปกรุงเทพฯได้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะได้รับทราบถึงปัญหาที่องค์กรกำลังประสบ

กิจกรรม
1.การนำเสนอแนวนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมโดยหัวหน้าพรรค/ตัวแทนพรรคการเมือง พรรคละ 10 นาที(เชิญทุกพรรคการเมือง)
2.เวทีสาธารณะ เปิดเวทีให้ศิลปิน ประชาคมศิลปวัฒนธรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นโดยอิสระ ท่านละ 5-10 นาที
*มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และบันทึกเทปตลอดรายการ

กำหนดการกิจกรรมเวทีสาธารณะ “พรรคการเมืองกับนโยบายศิลปวัฒนธรรม” ดูได้ ที่นี่

 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร