Loading

main exhibition 789
archive

เปิดรับสมัครผลงาน EARLY YEARS PROJECT #4

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอ Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานและศักยภาพของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการบ่มเพาะศิลปิน Early Years Project ครั้งที่ 4 นี้ คณะกรรมการตระหนักต่อความสำคัญของกระบวนการปฏิบัติการ (Praxis) ในฐานะกระบวนการที่นำไปสู่การพูดคุย ถกเถียง รวมถึงการตกผลึกความคิดและองค์ความรู้ของศิลปิน เพื่อกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ รวมไปถึงการเปิดพื้นที่ของปริมณฑลสาธารณะ (public sphere) ให้กับศิลปินในการนำศิลปะมาใช้เป็นสื่อในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมตลอดระยะเวลาของโครงการ

ศิลปินในโครงการจะได้รับโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเรื่องเล่าทางสังคมที่แสดงออกผ่านแนวคิดในการทำงานผ่านพื้นที่ปฏิบัติงาน และก้าวข้ามการทำงานศิลปะที่มุ่งหวังเฉพาะผลลัพธ์ของกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ของศิลปะ เปิดพื้นที่ให้กับการวิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความสนใจต่อประเด็นต่าง ๆ โดยไม่จำกัดรูปแบบ ความคิด วิธีการ หรือศาสตร์ในการสร้างสรรค์ (interdisciplinary modes)

เปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จนถึงภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยคัดเลือกผลงานจาก 8 ศิลปินเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 ศิลปินเจ้าของผลงานทั้ง 8 ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นที่ชั้น 7 หอศิลปกรุงเทพฯ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการสัมมนาหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโครงการที่จะจัดขึ้นระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อสิ้นสุดโครงการทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนำเสนอผลงานและโครงการของศิลปิน เพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน (Mobility Funding) และทุนในการเป็นศิลปินพำนัก (ResidencyFunding)

Application Form คลิกที่นี่
Application Guideline คลิกที่นี่

เกี่ยวกับ EarlyYearsProject

โครงการบ่มเพาะศิลปินที่อยู่ในช่วงการทำงานระยะเริ่มต้นโดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ในการผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเป้าหมายระยะยาวคือการสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่นในช่วงเวลาหนึ่งผ่านการเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่และประเภทของผลงานให้ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ทักษะ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเติบโตตามสายอาชีพศิลปิน เนื้อหาของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การให้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดแสดงผลงาน การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะศิลปิน การมีประสบการณ์แลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการทำงานและผลงานผ่านการนำเสนอการถูกวิเคราะห์ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์จากมุมมองที่หลากหลาย โดยในท้ายสุดของโครงการคือ การให้ทุนในการเป็นศิลปินพำนัก (Artist Residency) 1 ทุนสนับสนุน และทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) 1 ทุนสนับสนุน และการสร้างเครือข่ายสำหรับศิลปินในแต่ละรุ่นเพื่อเคลื่อนตัวในการทำงานตามสาขาอาชีพ


ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
facebook / Early Years Project


ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร