Loading
 
main exhibition 789
archive

ประกาศผลโครงการ EARLY YEARS PROJECT #4 : An Incubating Project for Young Artists

วันที่ : 09 เมษายน - 12 เมษายน 2562
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอประกาศรายชื่อศิลปินผู้ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ EARLY YEARS PROJECT #4 : An Incubating Project for Young Artists ซึ่งศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 8 ท่าน มีดังนี้

1. กรธนัท พิพัฒน์
2. จัน เพ็ญจันทร์ ลาซูส
3. เดชา ดีวิเศษ
4. ทิวไพร บัวลอย
5. นัทธมน เปรมสำราญ
6. ปานวัตร เมืองมูล
7. วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร
8. วรวุฒิ ช้างทอง

กรรมการตัดสิน
พอใจ อัครธนกุล
พงศกรณ์ ญาณะณิสสร
ณัฐ ศรีสุวรรณ

เกณฑ์การตัดสิน
1.Potentiality ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินอาชีพในอนาคต การแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดการปฏิบัติ รวมถึงการจัดแสดงผลงานที่สามารถนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์
2.Relevance การแสดงถึงสมมติฐานที่มีต่อความเป็นศิลปะร่วมสมัย หรือความเชื่อมโยงศิลปะต่อสภาพสังคมและความเป็นไปในปัจจุบัน รวมถึงการนำเสนอทักษะรูปแบบและความคิดที่ตอบสนองต่อยุคสมัยความเข้าใจในการเกิดขึ้นของการตอบสนองการรับรู้ พฤติกรรม ความคิด อิทธิพล และผลกระทบของงานศิลปะในเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นผลมาจากการที่ผลงานมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม สังคม และสาธารณะ 
3.Process การแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งเพื่อการเรียนรู้ การค้นคว้า การสร้างสรรค์ผลงานที่มีที่มาที่ไปในการสร้างสรรค์ที่เป็นคุณภาพ
4.Criticality/Self-Criticality ความสามารถสื่อสารด้วยภาษาทางความคิดวิเคราะห์ การมีองค์ประกอบของความคิด การแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงความคิดเข้าสู่ผลงาน รวมถึงคุณสมบัติของศิลปินในการเปิดกว้างให้ผลงานศิลปะสามารถถูกถกเถียง ศึกษา วิพากษ์วิจารณ์จากระเบียบวิธีที่หลากหลาย
5.Practicality/Execution การแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในขั้นตอนการทำงานของศิลปิน โดยยึดถือความสมบูรณ์ของกระบวนการทั้งหมดในการสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริงตั้งแต่การเขียนโครงการ การจัดการผลงาน การจัดการกับพื้นที่ เวลา งบประมาณ และการผลิตผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ
6.Commitment การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ ทั้งในระหว่างการเข้าร่วมโครงการและในทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของตนเอง

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ และขอแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 8 ท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความสนใจจากศิลปินในการส่งผลงานอีกในปีต่อ ๆ ไป

เกี่ยวกับ EarlyYearsProject

โครงการบ่มเพาะศิลปินที่อยู่ในช่วงการทำงานระยะเริ่มต้นโดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ในการผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเป้าหมายระยะยาวคือการสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่นในช่วงเวลาหนึ่งผ่านการเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่และประเภทของผลงานให้ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ทักษะ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเติบโตตามสายอาชีพศิลปิน เนื้อหาของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การให้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดแสดงผลงาน การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะศิลปิน การมีประสบการณ์แลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการทำงานและผลงานผ่านการนำเสนอการถูกวิเคราะห์ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์จากมุมมองที่หลากหลาย โดยในท้ายสุดของโครงการคือ การให้ทุนในการเป็นศิลปินพำนัก (Artist Residency) 1 ทุนสนับสนุน และทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) 1 ทุนสนับสนุน และการสร้างเครือข่ายสำหรับศิลปินในแต่ละรุ่นเพื่อเคลื่อนตัวในการทำงานตามสาขาอาชีพ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com
Facebook  Early Years Project
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร