Loading
main exhibition 789
archive

EARLY YEARS PROJECT #4 PRAXIS MAKES PERFECT: โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 - 28 กรกฎาคม 2562
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 7
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.


ศิลปิน
กรธนัท พิพัฒน์
จัน เพ็ญจันทร์ ลาซูส
เดชา ดีวิเศษ
ทิวไพร บัวลอย
นัทธมน เปรมสำราญ
ปานวัตร เมืองมูล
วิรดา บรรเจิดรุ่งขจร
วรวุฒิ ช้างทอง
 
กรรมการตัดสิน
พอใจ อัครธนกุล
พงศกรณ์ ญาณะณิสสร
ณัฐ ศรีสุวรรณ
 
โครงการ Early Years Project มุ่งสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ หรือ ศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในกลุ่มศิลปินให้เกิดบทสนทนาและการวิพากษ์ระหว่างกัน โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกศิลปินจากการนำเสนอผลงานและโครงการ เพื่อมอบทุนสนับสนุนการเดินทาง (Mobility Funding) และทุนในการเป็นศิลปินพำนัก (Residency Funding)
 
สำหรับโครงการบ่มเพาะศิลปิน Early Years Project ครั้งที่ 4 “Praxis makes Perfect” นี้ ทางคณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการปฏิบัติการ (Praxis) ในฐานะกระบวนการที่นำไปสู่การพูดคุย ถกเถียง รวมทั้งการตกผลึกความคิดและองค์ความรู้ เพื่อกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ และการเปิดพื้นที่ของปริมณฑลสาธารณะ (public sphere) ให้กับศิลปินในการนำศิลปะมาใช้เป็นสื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม

ทั้งนี้ ศิลปินในโครงการจะได้รับโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเรื่องเล่าทางสังคมที่แสดงออกผ่านแนวคิดในการทำงาน และก้าวข้ามการทำงานศิลปะที่มุ่งหวังเฉพาะผลลัพธ์ของกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ของศิลปะ เปิดพื้นที่ให้กับการวิพากษ์วิจารณ์ และแลกเปลี่ยนความสนใจต่อประเด็นต่าง ๆ โดยไม่จำกัดรูปแบบ ความคิด วิธีการ หรือศาสตร์ในการสร้างสรรค์ (interdisciplinary modes)
 
ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการศึกษาประกอบนิทรรศการที่เปิดให้ผู้ชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ มีดังนี้
 
1. กิจกรรมเสวนา Public Talk #1 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
โดย อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ จากสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Visual and Media Anthropology, Freie University Berlin และศิลปินอิสระ คุณศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ คลิก
 
2. กิจกรรม Critic Session ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
โดย อาจารย์ ดร. ถนอม ชาภักดี และ ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ รองคณะบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิก
 
3. กิจกรรมเสวนา Public Talk #2 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา และ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คลิก
 
4. กิจกรรม Critic Session ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
โดย อาจารย์ อุทิศ อติมานะ จากสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ. ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
Email: earlyyearsproject@gmail.com
Facebook  BACC Early Years Project
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร