Loading
 
Activities
archive

‘ดีด’ MET Student Exhibition

วันที่ : 18 มิถุนายน - 23 มิถุนายน 2562
สถานที่: โถงชั้น 1
โดย โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมเสวนา “What we can do. Who we can be!”: ดีดให้กระจ่าง เรื่องคนทำสื่อการแพทย์และวิทยาศาสตร์ วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 62 เวลา 14.00-16.00 


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตนักศึกษาเพื่อเป็นบุคลากรที่ชำนาญในการออกแบบ และผลิตสื่อทางการแพทย์ โดยหลักสูตรนี้ก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปี ตั้งแต่เป็นหลักสูตรเดิม (เวชนิทัศน์) ซึ่งนับเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนวิชาการด้านนี้

หลายคนอาจตั้งคำถามว่า "การแพทย์และศิลปะมาอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?" เนื่องจากการผลิตสื่อทางการแพทย์ต้องอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทฤษฎีทางด้านศิลปะ และเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อ มาผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตชิ้นงานที่ประสิทธิภาพ ทันสมัย น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับเมื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทักษะดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตสื่อทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญในสายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างยิ่ง และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อให้กับนักศึกษา หลักสูตรฯ จึงมีการจัดการเรียนการสอนการผลิตสื่อให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์กราฟิก วีดิทัศน์ และหุ่นจำลอง โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ชิ้นงานที่ทำสำเร็จจะถูกนำไปใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ‘ดีด’ MET Student Exhibition จึงจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาทุกชั้นปีในหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นโอกาสอันดีที่จะนำผลงานที่สร้างสรรค์ มาตลอดปีการศึกษามาเผยแพร่สู่สังคม เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ ของนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน

นอกจากนี้ พบกับกิจกรรมเสวนา “What we can do. Who we can be!”: ดีดให้กระจ่าง เรื่องคนทำสื่อการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โดยนางสาวศุกล สิทธิเจริญธรรมศิษย์ ศิลปินจาก the monk studios และ นางสาวกนกพร สุริยพรพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในสายงานการผลิตสื่อด้านครีเอทีฟ และด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ช่วงเวลาเรียน และชีวิตการทำงาน พร้อมให้แง่คิดดี ๆ เกี่ยวกับสื่อสุขภาพในปัจจุบัน ในวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 62 เวลา 14.00-16.00
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณฐิตาภา เกียรติศิริชัย 
โทร 083-225-1237 
Facebook: Met Exhibition
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร