Loading
 
current

เสียงกระซิบจากบรรพบุรุษ

วันที่ : 30 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 1-2
โดย ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล
พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.


ภาพโครงสร้างสถาปัตยกรรมไทยที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นตามวัดวาอารามและเมืองเก่าต่าง ๆ เป็นแรงบันดาลใจให้ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาอันรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม เป็นบทสนทนาทางความรู้สึกระหว่างข้าพเจ้ากับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในห้วงเวลา ณ ขณะนั้น รู้สึกถึงความตั้งใจ ความรัก ความห่วงใยและหวงแหนในวัฒนธรรมของคนในอดีตที่หวังว่าจะสามารถจะสืบต่อไปภายภาคหน้าได้ เสียงกระซิบจากบรรพบุรุษนี้ที่รอการรับฟัง หวังให้คนรุ่นใหม่เข้าใจ ส่งต่อสิ่งดีงามและบทเรียนทางประวัติศาสตร์ ให้สามารถอยู่ร่วมกับกระแสวัฒนธรรมใหม่ได้อย่างกลมกลืน

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร