Loading
 
Special project
current

โครงการ จรัส แสงสร้างสรรค์

วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2562 - 01 มิถุนายน 2563
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
โดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 (กกพ.)
ระยะเวลาโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน 2563


ผู้อำนวยการโครงการ: คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
ที่ปรึกษาโครงการ: คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ 

ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งอุณหภูมิสูงขึ้น ภาวะเรือนกระจก สภาพอากาศผิดฤดูกาล และภัยธรรมชาติที่รุนแรง ล้วนเป็นผลมาจากภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมสูงขึ้นอย่างมหาศาลในชั้นบรรยากาศ หนึ่งในสาเหตุสำคัญคือเชื้อเพลิงถ่านหินที่ใช้ในอุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีวันหมด การลดการใช้ถ่านหินจึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนัก แม้จะเริ่มมีการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ ขยะ และอื่น ๆ ซึ่งล้วนหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่อย่างสะอาดและปลอดภัย แต่ข้อมูลความรู้ดังกล่าวยังเป็นห่างไกลต่อความเข้าใจ ประชาชนโดยมากมองว่าพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งซับซ้อน ยากต่อการเข้าถึงและนำมาใช้ จึงจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิดการความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อนำมาสู่สำนึกให้เกิดเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในวงกว้าง

จากการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมากว่า 10 ปี ผ่านงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ ละคร ภาพยนตร์ ดนตรี วรรณกรรม ฯลฯ กอปรกับมีเครือข่ายการทำงานด้านวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจึงมีความพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าทางเลือกผ่านงานศิลปะด้วยคุณลักษณะที่จับต้องเข้าถึงได้ มีทั้งความงามและความคิดสร้างสรรค์

นิทรรศการ จรัสLight Fest: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง คือโครงการที่ทางหอศิลปกรุงเทพฯ หวังกระตุ้นให้เกิดความสนใจและการรับรู้เรื่องพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า ด้วยการแสดงงานประติมากรรมศิลปะแสง Lighting Installations จากการใช้แผงโซล่าร์เซลล์ หรือ จากไฟฟ้าหรือที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์ ผ่านการรังสรรค์ของศิลปินรับเชิญสี่ท่าน และศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกผ่านการสมัครอีกหกท่านและสองกลุ่ม โดยติดตั้งบริเวณลานด้านหน้าและจุดอื่นๆของหอศิลปกรุงเทพฯ นานกว่าหกสัปดาห์

จรัสLight Fest: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง จะจัดแสดงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานด้านหน้า และบริเวณต่าง ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. คลิก

ศิลปินรับเชิญในนิทรรศการ จรัส
Light Fest: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง
นพไชย อังควัฒนะพงษ์
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
กฤช งามสม
และ พงษธัช อ่วยกลาง
 
ศิลปินผู้สมัครเข้าร่วมนิทรรศการ จรัสLight Fest: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง
ขจรศักดิ์ โภคพูล
คมกฤษ เทพเทียน
อภิรัฐ สว่างหล้า
รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์
เอกชญงค์ พรขจรกิจกุล
H-Lab collective (ภานรินทร์ สื่อจินดาภรณ์ ไตรรัตน์ หอมจันทร์ เรืองฤทธิ์ ฤทธิ์เรืองเดช และ พัสวี เกษมวัฒนชัย)
ZIEGHT (มนต์ วัฒนศิริโรจน์ กิตติ แสงสุวรรณ และ ดุจดาว วัฒนปกรณ์ )
conscious x KIMBAB :) (วีร์ วีรพร และ ณัฐกิตติ์ กังสดาลเสนานนท์ )

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ภายใต้ร่มโครงการใหญ่ ที่ชื่อ จรัส แสงสร้างสรรค์  

จรัส
Lab: ศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
เปิดให้บริการภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ชั้น 3 หอศิลปกรุงเทพฯ คลิก

จรัสForum: เวทีเสวนาพลังงานทั้งในและต่างประเทศ
จัดเสวนาครั้งแรก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คลิก

จรัสKids : ละครและกิจกรรมสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก
ภายในปี 2563

จรัสTraining: อบรมครูเพื่อสื่อสารพลังงานทางเลือกงานศิลปะ
ภายในเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563 คลิก

จรัสFilm: เทศกาลหนังแห่งแรงบันดาลใจ Cinema Diverse 2020
ภายในเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563 คลิก  

จรัสTheater: เทศกาลละครหมุนเปลี่ยนอนาคต
ภายในเดือนมิถุนายน 2563

จรัสHeritage: โครงการสร้างแสงใหม่เพื่อแหล่งมรดกวัฒนธรรม
ภายในเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  #renewableenergy #พลังงานแสงอาทิตย์
#กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #จรัสแสงสร้างสรรค์ #JarasLightFest
#JarasProject

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 501 - 503
อีเมล jaras.info@bacc.or.th
Facebook: Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Instagram: @baccbangkok

 

 

 

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร