Loading
main exhibition 789
current

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 “ในฝัน”

วันที่ : 04 พฤษภาคม 2564 - 22 สิงหาคม 2564
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 หัวข้อการประกวด “ในฝัน” สื่อแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับความฝัน จินตนาการความใฝ่ฝันอันดีงามทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละพื้นถิ่น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานการตีความ “ความฝัน” ทั้งในแง่มุมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม กล่าวคือ ความฝันที่สามารถเป็นจริงได้ และความฝันที่เป็นจินตนาการอันสวยงามของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังหมายรวมถึง ความรักความผูกพัน ความปรารถนา ปณิธาน ความฝันอันสูงสุด ความดีงามที่อยากสรรค์สร้างให้เกิดขึ้นจริง หรือการหวนรำลึกถึงความทรงจำอันมีคุณค่าที่จารึกไว้ในฝันของตนเอง ผ่านการนำเสนอผลงานรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ทั้งในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative art)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ 0-2422-2092 (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ศิลปกรรมช้างเผือก

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร