Loading
Performances
archive

โครงการสนับสนุนพื้นที่การแสดงสำหรับศิลปินสาขาศิลปะการแสดง โดยหอศิลปกรุงเทพฯ (PAP 2022)

วันที่ : 01 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลารับสมัคร 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ศิลปินสาขาศิลปะการแสดงได้เข้าร่วมสมัครรับการสนับสนุนพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2565 อันเป็นโครงการฯ ที่จัดขึ้นประจำทุกปี ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 
ทั้งนี้ในโครงการฯ ดังกล่าวจะประกอบด้วยการแสดงจากกลุ่มศิลปิน หรือศิลปินเดี่ยว และเทศกาลต่าง ๆ อาทิ เทศกาล ASIATOPIA หรือศิลปะการแสดงสด เทศกาลละครกรุงเทพ และเทศกาลบูโตประเทศไทย โดยโครงการฯ นี้จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ของทุกปี ณ ห้องสตูดิโอ หอศิลปกรุงเทพฯ สำหรับการแสดงที่เปิดเข้ารับพิจารณากำหนดเป็นช่วงเวลาแสดงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2565

เกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนศิลปิน
1. โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนศิลปินด้านศิลปะการแสดง โดยไม่จำกัดรูปแบบ อาทิ ละครพูด ละครเพลง การเต้น physical theatre ละครหุ่น ละครเงา ละครใบ้ และอื่น ๆ รวมทั้งไม่กำหนดว่าเป็นศิลปินเดี่ยวหรือเป็นศิลปินกลุ่ม
2. โครงการที่สมัครเข้าร่วมพิจารณา ต้องเป็นการแสดงร่วมสมัย (Contemporary) และต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ “ศิลปะที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดนิทรรศการ “CROSSOVER II ศิลปะบริบทสิ่งแวดล้อม : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ศิลปิน และสิ่งแวดล้อมผ่านผลงานศิลปะสมัยใหม่” โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ.2565
3. หากโครงการที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกมีเนื้อหาหรือรูปแบบเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมในสาขาอื่นๆ อาทิงานศิลปะสาขาต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตรี หรืองานภาพยนตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. โครงการที่สมัครฯ ต้องมีคุณค่าทางศิลปะหรือสุนทรียะศาสตร์ เนื้อหาของการแสดงมีคุณค่าและส่งผลบวกต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถสร้างความรู้หรือแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้แก่แวดวงศิลปะการแสดงได้
5. ผู้ที่ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกต้องไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันใด ๆ (ต้องจบการศึกษาแล้ว)
6. โครงการที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกต้องเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยแสดงในที่สาธารณะมาก่อน
7. กำหนดการจัดแสดง ขอให้ไม่ต่ำกว่า 6 รอบ
8. เมื่อทำการแสดง ต้องมีรอบที่จัดการเสวนาหลังการแสดง สัดส่วนตามจำนวนรอบที่จัดแสดง (1-2 รอบ)
9. ขอให้มีราคาบัตรสำหรับผู้ชมทั่วไป ราคาบัตรนักศึกษา และราคาบัตรของผู้พิการ 
**ทางหอศิลปกรุงเทพฯ มีสิทธิ์ในการแนะนำเกี่ยวกับการจัดการในขั้นตอนการเตรียมงานและการแสดง เพื่อความมีประโยชน์สูงสุดของทั้งศิลปินและผู้ชม** 

การสนับสนุนพื้นที่การแสดงสำหรับศิลปิน
การสนับสนุนพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2565 อันเป็นโครงการฯ ที่จัดขึ้นประจำทุกปี ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
***ผู้ส่งผลงานเข้ารับพิจารณาต้องพร้อมทำการแสดงในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.2565 ***

กำหนดการรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
1. ระยะเวลารับสมัคร 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
2. ระยะเวลาพิจารณาคัดเลือก 1 – 15 มีนาคม 2565
3. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
4. การสนับสนุนพื้นที่ 15 วัน (รวมการติดตั้ง การซ้อม การแสดง และรื้อถอน) สนับสนุนพื้นที่และอุปกรณ์เทคนิคบางส่วน
5. ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งโครงการเพื่อคัดเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น (ทั้งงานแสดงเดี่ยวหรือคณะ)
6. การพิจารณาและตัดสินสนับสนุนฯ ของคณะกรรมการประจำปีถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ประกาศผลผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทาง www.bacc.or.th และ www.facebook.com/baccpage  

การส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล: kanharat@bacc.or.th เท่านั้น
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร