Loading
 
Activities
archive

สานพลังคุ้มครองวิถีชีวิต ส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

วันที่ : 06 สิงหาคม 2565 - 07 สิงหาคม 2565
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พร้อมเครือข่ายผู้ร่วมขับเคลื่อนประเด็น


ชวนฟังเสวนา ดูสารคดี ชมดนตรี และนิทรรศการ ในงาน “ชีวิต สิทธิ ชนเผ่าพื้นเมือง : วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย” 

“9 สิงหาคม” องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น “วันชนเผ่าพื้นเมืองโลก” เพื่อประกาศตัวตนของชนเผ่าพื้นเมือง แต่สถานการณ์ชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยยังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ

ปี 2565 The Active ร่วมกับหลายองค์กร จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในกรุงเทพมหานคร โดยมีกว่า 60 กลุ่มชาติพันธุ์ จากภูผาสู่มหานที และเมืองใหญ่ หวังจะนำไปสู่การช่วยลดอคติ เสริมศักยภาพตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสร้างความยั่งยืนได้

สถานที่จัดกิจกรรมในวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2565 พบกันที่...
• 6 - 7 สิงหาคม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• 7 สิงหาคม (ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
• 8 สิงหาคม ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เขตตลิ่งชัน 
• 9 สิงหาคม ณ รัฐสภา

องค์กรร่วมจัด
• สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.)
• ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.)
• ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active)
• องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
• กรุงเทพมหานคร
• โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNDP-Thailand)
• เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย (คสช.)
• มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม (IPF)
• สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
• สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ (สสช.)
• เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN)
• มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย (AIPP)
• มูลนิธิไดอาโกเนียประเทศไทย (Diakonia-Thailand)
• Earth Rights International (ERI)
• The Rights to Space The rights to Speak
• สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• คณะทำงานจัดเสวนาสาธารณะและจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ได้ทาง https://theactive.net/topic/ชาติพันธุ์/
#ชาติพันธุ์ #วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย #Indigenous #TheActive

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณภัทวีย์ ศรีหะไตรย์
โทร. 085-397-9647
Facebook : The Active // Thai PBS
Website : theactive.net
Youtube : The Active

ห้องภาพ

img1img2img3img4

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร