Loading

special exhibitions
archive

BACC Experimental Project

วันที่ : 20 ตุลาคม 2553 - 18 มกราคม 2554
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

BACC Experimental Project เป็นโครงการเชิงทดลองของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่เปิดรับโครงการจากภัณฑารักษ์และศิลปินในการนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการขนาดเล็กบนพื้นที่ของหอศิลปฯ โครงการสนับสนุนการนำเสนอความคิดในเชิงค้นหาและตั้งคำถามของผู้ผลิตงาน ที่เป็นผลจากความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งของวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงความสัมพันธ์และบทบาทของผู้คนที่สับเปลี่ยนสืบเนื่องจากการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ทางสังคมต่างๆ จุดประสงค์ของโครงการคือการกระตุ้นให้ศิลปินหรือผู้ผลิตงานเกิดการรื้อคิด ทบทวน พิจารณาตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล หรือเพื่อทดลองความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆ ทางศิลปะ และสื่อสารสาระสำคัญเหล่านี้สู่สาธารณชนในวงกว้าง


ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร