Loading
 
Activities
archive

นวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยไทย ประจำปี 2565

วันที่ : 16 กันยายน 2565
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1
โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน


ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ได้มีการออกแบบ พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยที่นวัตกรรมแต่ละประเภทมีจุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และความคาดหวังที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเกมเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน หรือนวัตกรรมการสื่อสารความหมายของประชาธิปไตยผ่านเพลง และภาพถ่าย ด้วยเหตุนี้จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดแสดงและเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้มีการพัฒนาขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวาง

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ มาเข้าชมนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยไทย ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในงานจะมีสนทนาสาธารณะในหัวข้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ‘เรื่องสั้น Dream Thailand และเพลงแห่งความหวัง’ ‘นวัตกรรมเกมเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย’ ‘Thailand Talks เห็นต่างคุยกันได้’ และ ‘สู่อนาคต การประกวดภาพถ่าย Europe และ Democracy Photo Journal’ ทั้งนี้ยังมีบูธจัดแสดงนวัตกรรมต่าง ๆ ที่แบ่งออกเป็น 3 โซนได้แก่ โซน นวัตกรรมเกมเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย, โซน นวัตกรรมเรื่องสั้นและบทเพลงแห่งประชาธิปไตย, และโซน นวัตกรรมภาพถ่ายแห่งประชาธิปไตย แล้วมาพบกัน!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณขวัญข้าว คงเดชา, คุณสุนิสา แก้วทอง และคุณสิรินธารา ตีระมาศวณิช
โทร. 089-479-5775, 086-407-3190 และ 092-6566812
Facebook:  สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร