Loading
 
main exhibition 789
current

​​​​​​​ประกาศผล Finalists EARLY YEARS PROJECT #6: An Incubating Project for Young Artists

วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 - 03 พฤษภาคม 2566
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 6 “EARLY YEARS PROJECT #6: In A Cogitation”

ในปีนี้(2566) มาในหัวข้อ In A Cogitation”  โดยได้เลือกชื่อโครงการจากการเสนอชื่อโดยผู้ผ่านการคัดเลือก 8 ท่าน ทั้งนี้กรรมการได้เลือกชื่อ “In A Cogitation” ที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบทางความคิด กระบวนการวิเคราะห์ แยกแยะ นำไปสู่กระบวนการทำงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน ภายใต้หัวข้อนี้ศิลปินรุ่นใหม่ พินิจพิเคราะห์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว และตั้งคำถามต่อเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้น อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปินในโครงการ คือ การอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การทำงานควบคู่กับฐานข้อมูล (data) การประมวลผล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ทั้งยังสะท้อนทัศนคติ วิสัยทัศน์ พฤติกรรมที่มีต่อโลกสังคมร่วมสมัยได้อย่างแยบยล 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
เขตสิน จูจันทร์  Khetsin Chuchan
ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์ Chanasorn Chaikititporn
ไชยันต์ นิลบล Chaiyan Ninlabon
พระณัฐวัฒน์ อุปนันท์ Phra Nattawat Aupanan
ภาคินี ศรีเจริญสุข Pakinee Srijaroensuk
มณีรัตน์ ธรรมนารักษ์ Maneerat Thamnarak
มาริษา ศรีจันแปลง Marisa Srijunpleang
สิกานต์ สกุลอิสริยาภรณ์ Sikarnt Skoolisariyaporn
 
กรรมการตัดสิน
ก้อง ฤทธิ์ดี Kong Rithdee
ดร. ให้แสง ชวนะลิขิกร Haisang Javanalikikorn, DFA
ปิยทัต เหมทัต Piyatat Hemmatat
เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์ Penwadee Nophaket Manont
สืบแสง แสงวชิระภิบาล Suebsang Sangwachirapiban
อตินุช ตันติวิท Atinuj Tantivit

โดยใช้เกณฑ์ตัดสินที่คณะกรรมการใช้พิจารณาผู้เข้ารอบทั้ง 8 ศิลปิน มีดังนี้

1. Visual Impact (Potentiality) 
การพิจารณาจากสุนทรียศาสตร์และความงามของผลงาน ที่นำเสนออัตลักษณ์ที่เด่นชัด ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินอาชีพในอนาคต 

2. Initiative Idea (Relevance) 
การพิจารณาจากแนวความคิดที่นำเสนอ แสดงถึงความสัมพันธ์ของช่วงเวลา และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาวะร่วมสมัย ซึ่งผลงานศิลปะทำหน้าที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรม และความคิด 

3. Execution (Process/Practicality) 
การพิจารณาจากวิธีการนำเสนอโครงการทั้งหมด อันแสดงแสดงให้เห็นถึงกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ การแสดงให้เห็นถึงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สังเคราะห์ข้อมูล สู่การสร้างสรรค์ศิลปะลักษณะเฉพาะตัว รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในแต่ละขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ที่สอดคล้องกับแนวคิด รูปแบบ พื้นที่ เวลา และการผลิตผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ
 
4. Data Analysis (Criticality/Self-Criticality/Attitudes) 
ทฤษฎีหรือข้อมูลเบื้องหลังโครงการ ที่ศิลปินคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงความคิดเข้าสู่ผลงาน 

5. Communication skills (Attitudes) 
การสื่อสารในฐานะศิลปิน * ในกรณีนี้ คือ การสื่อสารผ่านแฟ้มผลงาน (Portfolio) และเอกสารเสนอโครงการ (Proposal) การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบ ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ส่วนบุคคล

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับศิลปินทั้ง 8 ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกศิลปินที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ หวังว่าจะได้ความสนใจจากศิลปินในการส่งผลงานอีกในปีต่อๆ ไป

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 529 
Email : earlyyearsproject@gmail.com
Facebook BACC Early Years Project page 
Facebook BACC page

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร