Loading
 
Activities
archive

นิทรรศการศิลปะวงล้อมแห่งการดูแล: ประสบการณ์ ผัสสะ สุขภาวะเพื่อการอยู่ดีและตายดี

วันที่ : 07 มีนาคม 2566 - 19 มีนาคม 2566
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3
โดย กลุ่ม Peaceful Death มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา (มสชก.)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
.
พิธีเปิด 11 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.


การดูแลความเจ็บป่วย การตาย และการสูญเสีย หาใช่เป็นประสบการณ์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่คือประสบการณ์ชีวิต ครอบครัว และสังคม ซึ่งเราทุกคนจำเป็นต้องมีส่วนร่วม ไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นของตัวเราเอง หรือเมื่อเราต้องดูแลผู้อื่น

การดูแลมีลักษณะเป็นวงล้อม โอบดูแลความเจ็บป่วยและการตายเป็นชั้นๆ ตั้งแต่การดูแลตนเอง การดูแลโดยคนใกล้ชิด การดูแลโดยเพื่อนหรือญาติห่างๆ การดูแลจากกลุ่มชุมชน การดูแลโดยระบบบริการสุขภาพ หรือแม้แต่นโยบายของรัฐ

นิทรรศการศิลปะวงล้อมแห่งการดูแล เป็นการสำรวจนิเวศการดูแลชั้นต่างๆ ผ่านผลงานศิลปะแห่งผัสสะ นำเสนอประสบการณ์การดูแล สุขภาวะเพื่อการอยู่และตายดี ตามแนวคิดชุมชนกรุณา(Compassionate Communities) และการสาธารณสุขการดูแลแบบประคับประคอง (Public Health Palliative Care) ซึ่งเสนอว่า ศิลปะและกระบวนการศิลปะ มีบทบาทสำคัญในการให้คุณค่าวัฒนธรรมแห่งการดูแล

จัดโดย กลุ่ม Peaceful Death มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอรอนงค์ กลิ่นศิริ
โทร. 083 669 2441
Facebook Peaceful Death
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร