Loading

arts network exhibitions
archive

นิทรรศการ “เล่าเรื่องผ่านความเงียบ”

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2556
สถานที่: ชั้น L
โดย สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ปฎิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนี้ การใช้สื่อทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในชีวิตของเราทุกด้าน ศาสตร์ทุกศาสตร์เชื่อมกับเทคโนโลยีและได้รับการออกแบบพัฒนาอย่างต่อเนี่อง หากแต่ในขณะเดียวกัน สื่อทางเทคโนโลยียังมีการเปิดช่องทางสำหรับผู้ด้อยโอกาสน้อยมากโดยเฉพาะด้านการสร้างผลงานศิลปะและงานออกแบบ 

ทางสาขาการออกแบบมัลติมีเดีย ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงในข้อนี้ จึงหาวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสแสดงความสามารถในการผลิตผลงานศิลปะและการออกแบบสื่อทางเทคโนโลยีเท่าเทียมกับคนปรกติทั่วไปผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการบริการวิชาการสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โครงการนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาสาขาออกแบบมัลติมีเดียได้ปฎิบัติการร่วมกับนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินผลิตงานศิลปะและงานออกแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีเชื่อมกับบริบทของชุมชน 
 
ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์งานร่วมกันนี้ถูกสื่อผ่าน นิทรรศการ “เล่าเรื่องผ่านความเงียบ” โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวสื่อถ่ายทอด ความคิดและมุมมองจากโลกที่ไม่มีเสียง  เพื่อเสนอความคิดให้เห็นว่าศิลปะและการออกแบบจากผู้ด้อยโอกาสสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างเท่าเทียมและไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปด้วยทางสื่อเทคโนโลยี ฯ
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร