Loading


กิจกรรมเสวนา นิทรรศการภาพถ่ายซีรีย์ สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ
 
ภาพถ่ายบนเส้นทางทัศนศิลป์: จากจุดเริ่มต้นสู่พัฒนาการทางสุนทรียะ และแนวคิดอันหลากหลายของการถ่ายภาพในโลกศิลปะ
 
ผู้ร่วมเสวนา
ภูมิกมล ผดุงรัตน์
วรเทพ อรรคบุตร
 
ผู้ดำเนินรายการ 
ชล เจนประภาพันธ์
 
การเสวนาในครั้งนี้เป็นการย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของวิทยาการการถ่ายภาพ ภาพถ่ายในฐานะงานศิลปะ และศาสตร์ความรู้ไปจนถึงการสำรวจภาพถ่ายในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับนิยามทางศิลปะในความหมายต่างๆ ที่มาที่ไปในเส้นทางของโลกทัศนศิลป์ การปรับตัว และพัฒนาการที่ดำเนินไปตามแนวคิดสมัยใหม่ โดยวิทยากรจะนำเสนอเนื้อหาตั้งแต่วันที่ภาพถ่ายเกิดขึ้นด้วยศาสตร์ของฟิสิกส์ และเคมี กระทั่งถึงการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล ลำดับทางเวลาที่ทำให้เราเห็นภาพกว้างๆ ระหว่างศิลปะภาพถ่ายกับการเติบโตคู่ขนานกับแนวคิดทางสุนทรียะ โดยที่เราอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับขนบ เทคนิค และระเบียบวิธีต่างๆ ในกระบวนการถ่ายภาพที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางศิลปะอย่างเลี่ยงไม่ได้ จนถึงปัจจุบันในวันที่การถ่ายภาพเป็นกิจกรรมที่แพร่หลาย กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนที่จะต้องสัมพันธ์กับภาพถ่ายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตำแหน่งแห่งหนของศิลปะภาพถ่ายในโลกศิลปะร่วมสมัยจะเป็นอย่างไร และความคิดของศิลปินจะปรับตัวอย่างไรในโลกปัจจุบัน และอนาคต

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร