Loading

archive

นิทรรศการ ประเพณีศิลป์อีสาน

วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557
สถานที่: People's Gallery P1-P2 ชั้น 2

โดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
พิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น.


การสร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการศิลปะในชุด “ประเพณี ศิลป์อีสาน”เกิดจากความประทับใจในต่างประเทศที่ได้ไปทัศนศึกษา ชมผลงานศิลป์ศิลปินที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ระดับโลก นำมาสร้างสรรค์ เรื่องราว รูปแบบ แนวความคิดเชิงกรณีศึกษา และนำมาพัฒนา ผสมผสานกับประเพณีศิลปะอีสาน ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของข้าพเจ้า สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผลงานแสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้  จึงเป็นศิลปะที่แสดงออกถึง  ความรู้สึก ความสุข ความสนุกสนาน การทำบุญและแฝงด้วยหลักธรรมวิถีพุทธ ประเพณีอันดีงามของคนพื้นถิ่นอีสาน


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร