Loading

main exhibition 789
archive

บทที่ (-) ลบหนึ่ง : "The great artist of tomorrow will go underground" - Marcel Duchamp

วันที่ : 13 ธันวาคม 2557 - 01 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
กิจกรรมบนพื้นที่นิทรรศการเกี่ยวกับศิลปินรุ่นใหม่
ส่วนหนึ่งของโครงการทดลอง Y.A.N (Young Artist Network by BACC)
เปิดกิจกรรม 12 ธันวาคม 2557 เวลา 19:00 น. (ลงทะเบียน 18.30 น.)


ส่วนหนึ่งของโครงการ Young Artist Network (Y.A.N) กิจกรรมในรูปแบบการทดลองในพื้นที่นิทรรศการนี้ คือการตั้งคำถามเชิงโครงสร้าง เพื่อสืบหาประเด็นทางศิลปะและความคิดร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านการทำงานในรูปแบบเครือข่ายเพื่อแตกประเด็น ด้วยกระบวนการเชิงทดลอง สังเกตุการณ์ ถกเถียง ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และท้ายสุดสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดเก็บเป็นฐานความคิด และการดำเนินงาน เกี่ยวกับศิลปินรุ่นใหม่ในอนาคต 
 
หากถามถึงความเข้าใจในตัวตนและผลงานของศิลปินที่เคลื่อนตัวอยู่บนเส้นทางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในปัจจุบัน คำตอบแฝงอยู่ในปรากฏการณ์ที่ศิลปินเชื่อมโยงศิลปะเข้าสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ ศิลปินรุ่นนี้ตอบสนองต่ออิทธิพลส่งตรงมาจากรุ่นก่อนหน้า ในลักษณะที่พวกเขาเคลื่อนตัวออกจาก ความหมายเดิมของศิลปะ ดำรงอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะปรับตัวไปตามสถานการณ์ ที่ก้าวรุดไปข้างหน้า ผลงานศิลปะและศิลปินในยุคข้อมูลข่าวสาร กระตุ้นให้เราต้องพิจารณาและตั้งคำถาม ต่อวาทกรรมที่เคลื่อนตัวในปัจจุบัน รวมถึงเครื่องมือทางความคิดในการรองรับ ตีความและทำความเข้าใจ
 
โดยโครงการกิจกรรมเชิงทดลองนี้ ดำเนินผ่านการตั้งสมมติฐานบทยืนตั้งต้น ในปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ตั้งแต่ 1) การผลิตงานศิลปะ 2) พื้นที่ศิลปะ 3) ผู้ชมงานศิลปะ และ 4) ความคิดวิเคราะห์ในบริบททางสังคมและการวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะ สมมติฐาน 4 แขนงนี้ นำเสนอผ่านรูปแบบกิจกรรมบนพื้นที่นิทรรศการ เพื่อรองรับการเข้ามามีส่วนร่วมจากผู้ชม ในการร่วมสร้าง ร่วมรับรู้ ร่วมศึกษา ถึงการดำรงอยู่ของศิลปะในความหมายที่เป็นคุณค่าร่วมทั้งของศิลปินและสาธารณชน 
 
บทที่ ลบหนึ่ง ‘The great artist of tomorrow will go underground’ – Marcel Duchamp คือจุดยืนจาก ‘ใต้ดิน’ ถอยกลับไปที่ประเด็นพื้นฐาน ตั้งคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับศิลปะและศิลปินรุ่นใหม่ สำรวจวาทกรรมจากแกนของผู้ผลิต พึ่งพาความเข้าใจในบริบทรอบด้าน เพื่อกระตุ้นความเข้มแข็งทางความคิด และหล่อเลี้ยงเจตจำนงที่แท้จริงของศิลปินในการสร้างงานศิลปะ สนับสนุนความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการ ที่เป็นวิวัฒนาการผ่านข้อจำกัดหลากมิติ เพื่อสร้างเครือข่ายของความคิดและคุณค่าเชิงลึกที่เป็นพลังขับเคลื่อนแห่งยุคสมัย
 
ภัณฑารักษ์
พิชญา ศุภวานิช
 
กิจกรรมหลัก: ศิลปิน นักเขียนและนักวิจารณ์
จุฑา สุวรรณมงคล 
เฮนรี่ ทราน
อธิคม มุกดาประกร
กลุ่มศิลปิน Money Faketory
 
เนื้อหาวาทกรรมและความคิดร่วมสมัย
The Reading Room
 
เนื้อหาสำรวจวิจัยและข้อมูลสนับสนุน
ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต
ปองกมล วงษ์อุบล
 
โครงการริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม exhibition@bacc.or.th


ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร