Loading

 

workshop & training
archive

โครงการ Training of Art Manager 2015

วันที่ : 05 มีนาคม 2558 - 24 เมษายน 2558
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ให้คำปรึกษาโครงการโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุกท่าน ขณะนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Training of Art Manager 2015 จำนวน 60 ท่าน ภายใต้เกณฑ์การคัดเลือกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ท่าน 
 
ฝ่ายการศึกษาขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านโปรดตอบกลับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ หากท่านไม่แจ้งหรือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ฝ่ายการศึกษาจะขอพื้นที่ให้กับผู้สมัครท่านอื่นแทน โดยสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00 น.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "BACC Training of Art Manager 2015" (คลิกที่นี่) 
 
เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้สมัครท่านอื่นที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ท่านสามารถร่วมฟังบรรยายในช่วงเช้าของแต่ละหัวข้อได้ โดยสามารถตรวจสอบตารางการฝึกอบรมหลักสูตร “BACC Training of Art Manager 2015” ได้ที่ด้านล่างข้อความนี้

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร “BACC Training of Art Manager 2015”

9  พฤษภาคม 2558 ณ 
Friends of bacc ชั้น 6
10.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศ อธิบายหลักสูตรการฝึกอบรม 
13.00 – 15.30 น. บรรยาย “บทบาทของศิลปวัฒนธรรมต่อสังคม” โดย คุณจีระนันท์ พิตรปรีชา

10 พฤษภาคม 2558 ณ Friends of bacc ชั้น 6
13.00 – 15.30 น. บรรยาย “การจัดการศิลปวัฒนธรรม” โดย คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์

16 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4
10.00 – 12.00 น. บรรยาย “การออกแบบโครงการศิลปวัฒนธรรม” โดย คุณนงรัตน์ ทับจิตต์
13.00 – 15.30 น. ฝึกหัดเขียนออกแบบโครงการ

17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 
10.00 – 12.00 น. บรรยาย “การเขียนโครงการและการระดมทุน” โดย คุณอภิศักดิ์ สนจด
13.00 – 15.30 น. ฝึกหัดเขียนโครงการ

23 พฤษภาคม 2558 ณ Friends of bacc ชั้น 6
10.00 – 12.00 น. บรรยาย “กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์” โดย คุณกุลยา กาศสกุล
13.00 – 15.30 น. ฝึกหัดวางแผนกลยุทธ์ และวางแผนการเงิน

24 พฤษภาคม 2558 ณ Friends of bacc ชั้น 6
10.00 – 12.00 น. บรรยาย “การวางแผนการเงิน” โดย คุณนงรัตน์ ทับจิตต์
13.00 – 15.30 น. ฝึกหัดออกแบบโครงการศิลปวัฒนธรรม

30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4
10.00 – 12.00 น. บรรยาย “การออกแบบนิทรรศการ” โดย คุณพิชญา ศุภวานิช
13.00 – 15.30 น. ฝึกหัดออกแบบนิทรรศการ

31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4
10.00 – 12.00 น. บรรยาย “การออกแบบและวางแผนกิจกรรมเชิงการศึกษา” โดย ฝ่ายการศึกษา
13.00 – 15.30 น. ฝึกหัดออกแบบกิจกรรมเชิงการศึกษา

6 มิถุนายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
10.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงานระบบการจัดการ “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ”
13.00 – 15.30 น. วิพากษ์ และส่งโครงการจำลองครั้งที่ 1

7 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า
10.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงานระบบการจัดการ “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์”
13.00 – 15.30 น. วิพากษ์ และส่งโครงการจำลองครั้งที่ 2

13 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลป์ราชดำเนิน
10.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงานระบบการจัดการ “หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน”
13.00 – 15.30 น. วิพากษ์ และส่งโครงการจำลองครั้งที่ 3

20 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5
10.00 – 18.30 น. วิพากษ์ และส่งโครงการจำลองครั้งที่ 4

27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5
10.00 – 18.30 น. นำเสนอโครงการ
 
30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5
13.00 – 15.30 น. มอบประกาศนียบัตร ปิดโครงการ


ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร