Loading

main exhibition 789
archive

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2558 - 02 สิงหาคม 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น.

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 
2 เมษายน 2558 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรชาวอิตาเลียน ผู้บุกเบิกศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับและเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติให้ปรากฏในรูปแบบของผลงานศิลปะ  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัด “การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ" ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2546 จากการจัดการแสดงในครั้งนี้  มีศิลปินจากทุกประเทศทั่วโลกจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก  ซึ่งนับเป็นการจัดแสดงงานศิลปะระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวงการศิลปะของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาขึ้นถึงระดับที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีความก้าวหน้าพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ  ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2553  และครั้งที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2556  โดยกำหนดจัดแสดงขึ้นทุก 3 ปี ต่อครั้ง   และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5  รอบ  2  เมษายน  2558  และเนื่องในโอกาสครบรอบ  72  ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงกำหนดจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมฉลองในวาระสำคัญดังกล่าวโดยมีศิลปิน 940 คน  จาก 56 ประเทศทั่วโลก  จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  จำนวน 2,315 ชิ้น  มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน  24  ชิ้น และร่วมแสดงจำนวน 125 ชิ้น รวมผลงานทั้งสิ้น  จำนวน 149 ชิ้น  โดยเป็นผลงานประเภทภาพพิมพ์   จำนวน 94 ชิ้น และประเภทวาดเส้น จำนวน 55 ชิ้น     
 
นิทรรศการดังกล่าว จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2558 (เว้นวันจันทร์) ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการสาธิตการพิมพ์ภาพพิมพ์เอทชิ่ง (Etching) และขอเชิญนักศึกษารวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติการทำภาพพิมพ์โมโนพริ้นต์สีน้ำ(Monoprint) และภาพพิมพ์โฟมอัด (Styroform Relief Print) โดยนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 14.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2558  ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร