Loading

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยามระลึกอดีตมองปัจจุบันภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 – 2453 : การถอดรื้อโครงสร้างของนาฏศิลป์ไทย ผ่านท่ารำแม่บทใหญ่

วันที่ : 08 ต.ค. 2559

รายงานสรุปผลโครงการวิจัย “การออกแบบประติมากรรมบนที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน”

วันที่ : 30 ก.ย. 2559

รายงานสรุปผลโครงการวิจัย “การหล่อและการทำสำเนา 3 มิติจากประติมากรรมและลวดลายประดับสะพานเจริญรัช ๓๑”

วันที่ : 29 ก.ย. 2559

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ เรื่อง โสนน้อยเรือนงาม

วันที่ : 24 ก.ย. 2559

Designer of the Year Talk Vol.3: Success Story

วันที่ : 21 ก.ย. 2559

Adman Awards & Symposium 2016

วันที่ : 07 ก.ย. 2559

ศิลปะสนทนา 2559: BACC Art Talk 2016 ครั้งที่ 3 : “การศึกษาศิลปะในฐานะพื้นที่ผสม”

วันที่ : 04 ก.ย. 2559

BACC ART CAMP 2016 #2

วันที่ : 03 ก.ย. - 11 ก.ย. 2559

โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างกลุ่มภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งที่ 1

วันที่ : 03 ก.ย. 2559

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ละครนิทาน เรื่อง นักเล่านิทาน

วันที่ : 27 ส.ค. 2559

Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education”

วันที่ : 20 ส.ค. 2559

การประชุมวิชาการ 2016 MUSEUM WITHOUT WALLS

วันที่ : 02 ส.ค. - 03 ส.ค. 2559

เสวนาม้าลาย หลังการเดินท่องโปแลนด์ ปฏิบัติการม้าลาย 2559 ประเทศโปแลนด์

วันที่ : 27 ก.ค. 2559

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ โยคะนิทานและคามิชิไบ เรื่อง เกาะหนู เกาะแมว

วันที่ : 23 ก.ค. 2559

The Art of Life “กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น” จินตนาการ พลังจิตใต้สำนึก สู่ความสำเร็จ

วันที่ : 09 ก.ค. 2559
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร