Loading
Meeting & Seminars
archive

Critic Session #3

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2562
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 7
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 14.00 น – 16.00 น.


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญศิลปินและผู้ทึ่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Critic Session #3  โดย อาจารย์อุทิศ อติมานะ และ รองศาสตราจารย์ ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือมุมมองใหม่ ๆ จากนักวิจารณ์ศิลปะและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่น ๆ ให้แก่ศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

นักวิชาการ

อุทิศ อติมานะ


เป็นนักคิดและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในวงการศิลปะร่วมสมัย เป็นผู้ริเริ่มโครงการ “เชียงใหม่จัดวางสังคม” (2536 - 2539) เคยดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543 – 2547) และผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546 – 2548) ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิที่นา และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ปัจจุบันอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจสังคมวิทยาแรงงาน ทฤษฏีมาร์กซิสต์ และประวัติความรู้ยุคสงครามเย็น ผลงานที่สำคัญ อาทิ เขียนชนบทให้เป็นชาติ : กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น, แผนที่สร้างชาติ: รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น, CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 และ Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการเมืองของการปฏิวัติ เป็นต้น

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ EYP#4 NEXT STEPS ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมโครงการ EARLY YEARS PROJECT 4 : PRAXIS MAKES PERFECT ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ โดยถือเป็นส่วนของกิจกรรมการศึกษาเพื่อสาธารณะ


**กิจกรรมบรรยายเป็นภาษาไทย
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 ต่อ 519
Email: [email protected]
 

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร