Loading
 
archive

FAKE ADVERTISING

วันที่ : 04 กรกฎาคม 2562 - 28 กรกฎาคม 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 1 - 2
โดย สิปปกร ชินกลาง
พิธีเปิด 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.


นโยบายการชักจูง ปฏิรูป จัดระเบียบ และการพัฒนา รวมถึงความขัดแย้งทั้งในอดีตและปัจจุบัน คือการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อครอบงำความคิดและการปฏิบัติของประชาชน ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจระบอบการปกครอง อีกทั้งยังสร้างความฝันถึงการพัฒนา ซึ่งย้อนแย้งกับความจริงของระบอบการปกครองแบบปัจจุบัน คำพูดเหล่านั้นเป็นเสมือนเกมส์ของผู้มีอำนาจการปกครอง ข้าพเจ้าจึงสะท้อนความคิดนี้ผ่านผลงานจิตรกรรมในรูปแบบของโปสเตอร์ที่คำและภาพที่เห็นให้ความรู้สึกขัดแย้งกัน เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่อยู่ภายใต้การถูกกดขี่ ปิดกั้น คุกคาม จำกัด หลอกลวง ฯลฯ ยุคหนึ่งของการปกครอง
 
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร