Loading
 
Special project
archive

การคัดเลือกผลงานศิลปะ จรัส Light: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง

วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 - 18 ธันวาคม 2562
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เปิดรับสมัคร: 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2562
ประกาศผล: 20 กันยายน 2562


จรัส Light: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง
หนึ่งในโครงการจรัส: แสงสร้างสรรค์ ศิลปะเพื่อทางเลือกใหม่ของพลังงานไฟฟ้า
 
Open Call ประกาศรับผลงานศิลปะ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าคัดเลือกเพื่อร่วมจัดแสดงในเทศกาล จรัส Light : เทศกาลศิลปแสงกลางแจ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจรัส: แสงสร้างสรรค์ ศิลปะเพื่อทางเลือกใหม่ของพลังงานไฟฟ้า โครงการที่จะจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกผ่านงานศิลปะและสื่อการเรียนรู้
 
เกี่ยวกับ จรัส Light : เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง
เมื่อโลกเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องพลังงานทดแทนที่จะเป็นทางเลือกด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
 
เราเชื่อว่า การสร้างสรรค์งานศิลปะที่สามารถต่อยอดออกไปในรูปแบบใหม่ ผสมผสานศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถสร้างรูปแบบเชิงประจักษ์ที่คนจับต้องได้ เข้าถึงได้ มีความงาม สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น จะให้การนำเสนอความรู้ที่อาจจะเคยยากและไกลตัวให้เป็นเรื่องง่าย ตลอดจนช่วยสร้างแรงกระตุ้นที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันมากขึ้น หรือ มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ในอนาคตอันใกล้ต่อไป
 
จรัส Light: เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง จะเป็นงานแสดงงานศิลปะด้านแสงจากการใช้แผงโซล่าร์เซลล์ หรือจากไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์ มาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและต้องเป็นหนึ่งในเทคนิคของงานศิลปะที่จัดแสดงในเทศกาลนี้ทุกชิ้น
 
ประเภทของผลงาน
ประติมากรรม ศิลปะจัดวางกลางแจ้ง ที่ผลิตจากการใช้แผงโซล่าร์เซลล์ หรือจากไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์ มาเป็นองค์ประกอบ โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์
 
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา
ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ประติมากร สถาปนิก หรือ ดีไซเนอร์ ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 
 
เงื่อนไขการส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา
 • ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะสามารถส่งผลงานที่เป็น ภาพร่างบนกระดาษ หรือส่งเป็นไฟล์รูปภาพ ทั้ง 2 มิติ หรือ 3 มิติ โดยแนบคำอธิบายวิธีการใช้   แผงโซล่าร์เซลล์ หรือ ผลิตจากไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์ หรือการนำไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์มาเป็นองค์ประกอบในงานนั้น ๆ อย่างละเอียด
 • การใช้แผงโซล่าร์เซลล์ หรือการนำไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าร์เซลล์มาเป็นองค์ประกอบในงาน ต้องถูกประกอบมาเสร็จเรียบร้อยหรือเป็นส่วนหนึ่งในชิ้นงาน
 • ขนาดของผลงานที่รวมฐานแล้ว (ถ้ามี) ต้องไม่เกิน 4 x 4 เมตร และไม่ควรมีขนาดต่ำกว่า 2 x 2 เมตร
 • ผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือกนี้ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ต้องเป็นวัสดุที่มีความเหมะสมในการติดตั้งแสดงกลางแจ้ง และการจัดแสดงสัญจร รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • องค์ประกอบในโครงการเพื่อการสนับสนุน
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกจัดแสดง ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2562- วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 4 ผลงาน จะได้รับทุนสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงาน ทุนละไม่เกิน 400,000 บาทโดยอ้างอิงจากแผนงานการใช้งบประมาณอย่างละเอียด
 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกบางส่วนจะถูกนำไปแสดงต่อ ในนิทรรศการสัญจรยังจังหวัดเครือข่าย 1 ครั้ง
 • เข้าร่วมกิจกรรมสนทนากับศิลปิน (Artist talks) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การเข้าถึง และความเข้าใจในเชิงลึกในตัวชิ้นงานที่จัดแสดงอยู่ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง
 • ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับเลือกแสดงในครั้งนี้ ทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีสิทธ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 •  
  กำหนดการดำเนินงาน
  15 สิงหาคม 2562: เปิดรับสมัครผลงาน
  15 กันยายน 2562: ปิดรับสมัครผลงาน
  20 กันยายน 2562: ประกาศผลการคัดเลือก
  25 กันยายน 2562: อบรมความรู้เกี่ยวกับโซล่าร์เซลล์ให้กับศิลปินผู้ได้รับคัดเลือก
  26 กันยายน – 16 ธันวาคม 2562: กระบวนการสร้างผลงาน
  14 -18  ธันวาคม 2562: ติดตั้งผลงานบนพื้นที่
  19 ธันวาคม 2562: พิธีเปิดนิทรรศการ
  20 ธันวาคม 2562 – 23 มกราคม 2563: จัดแสดงผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
  24 – 26มกราคม 2563: รื้อถอนผลงาน
   
  ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร จรัส Light : เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง ได้ที่นี่ คลิก โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกรายละเอียดชื่อ - นามสกุลที่อยู่และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจนครบถ้วน
 • ส่งประวัติศิลปินแบบย่อและเอกสารแสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา หรือ portfolio ในรูปแบบ .pdf
 • ผู้สมัครสามารถแนบเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม (supplementary materials) ที่คิดว่าสอดคล้องกับงานสร้างสรรค์ที่จะนำเสนอ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลวิจัย ภาพร่าง ภาพ 3 มิติ รวมถึงการคำนวนการติดตั้งโซล่าร์เป็นต้น (หากมี)
 • ส่งใบสมัคร และ เอกสารในข้อ 2และ 3 พร้อมไฟล์แนบมาที่ jaraslight@bacc.or.th 
 • ***ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้คนละ 1 ชิ้นเท่านั้น โดยผลงานและแนวความคิดจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สมัครโดยชอบธรรม
  ***ในกรณีที่เป็นโครงการทำร่วมกับผู้อื่น กรุณาระบุว่าโครงการนี้มีผู้ร่วมสร้างสรรค์ทั้งหมดกี่คน และระบุรายละเอียดของหน้าที่ของแต่ละคน
   
  การประกาศผลผู้เข้าร่วม
  การประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะแจ้งผ่าน 2 ช่องทางคือ ทางเว็ปไซต์และทางเฟสบุ๊ค ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)

  **ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562
   
   ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์:  +6680 025 0758หรือ +66 2 214 6630 - 8 ต่อ529
  อีเมล: jaraslight@bacc.or.th
   

   

  ห้องภาพ

  img1

  archive documents


  BACC Digital Archive Searching

  ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร