Loading
 
current

ร่องรอย วิถี ใต้

วันที่ : 05 กันยายน - 29 กันยายน 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 1-2
โดย ไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ และ พฤตินันทร์ ดำนิ่ม


ศิลปินบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านผลงานที่สร้างสรรค์จากเรื่องราวของคนไทยพุทธ ไทยมุสลิม และสัตว์ เพื่อสะท้อนความหลากหลายเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนสะท้อนมิติชีวิตและความสัมพันธ์ของคนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังคงมีความรัก ความสุข ความทุกข์ ความสมหวัง ความผิดหวัง ความอบอุ่น ความห่วงหาอาทร และตระหนักได้ในที่สุดว่า ความหมายที่แท้จริงของคำว่า "ครอบครัว" คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร