Loading
Special project
current

Living Solar: พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 - 03 พฤษภาคม 2563
สถานที่: ห้องจรัส Lab ชั้น 3
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นิทรรศการกึ่งถาวร จัดแสดง: 20 กุมภาพันธ์ – 3 พฤษภาคม 2563


เมื่อความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับเชื้อเพลิงและพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ในโลก การมองหาพลังงานทดแทนอื่น ๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่จำกัด คือ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยอาศัยอุปกรณ์สำคัญอย่างโซล่าร์เซลล์ (Solar Cell)

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอเชิญชมนิทรรศการ Living Solar: พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูล ความเป็นมา นวัตกรรม และการนำโซล่าร์เซลล์มาใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในนิทรรศการนอกจากจะมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้ว ยังเปิดโอกาสผู้ชมได้ทดลอง เรียนรู้ผ่านกิจกรรม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดในอนาคต 
 
นิทรรศการ Living Solar: พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ จะจัดแสดงบนห้องจรัสLab ชั้น 3 บริเวณชั้น 3 ของหอศิลปกรุงเทพฯ พื้นที่เปิดใหม่ที่สามารถเดินเข้าได้โดยตรงจากทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS


กิจกรรมเสริม
1. กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “บ้านน้อยพลังงานแสงอาทิตย์ : Mini Solar Power”
2. กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “นวัตกรรมพลังงานสะอาด”
3. กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ “ครอบครัวพลังงานสะอาด”
-----

เกี่ยวกับจรัสLab
พลังงานคืออะไร เราทราบคำตอบที่แท้จริงหรือไม่ เพราะในชีวิตประจำวันเราต่างก็ใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านพลังงานและผลกระทบต่าง ๆ ในปัจจุบัน การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลที่รอบด้านและสามารถเข้าถึงได้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำจรัสLab: ศูนย์เรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่พฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563 

จรัสLab จะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียน 3 ครั้งประกอบกับกิจกรรมเสริม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
 • พลังงานสะอาด ของขวัญจากโลก นิทรรศการที่สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานและพลังงานทดแทน มุ่งเน้นให้เห็นที่มาของพลังงานและความหลากหลายของการใช้พลังงานทดแทน เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน จัดแสดง 14 พฤศจิกายน 2562 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 คลิก
 • พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ นำเสนอการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ตัวอย่างสำคัญที่ทำให้เห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความจริงที่จับต้องได้ จัดแสดง 20 กุมภาพันธ์ – 3 พฤษภาคม 2563
 • อนาคตของพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ชวนคิดและนำเสนอแนวคิดของผู้คนในสังคมที่ร่วมกันมองหา สร้างนวัตกรรมพลังงานทดแทนที่สะอาดยั่งยืน จุดประกาย รวมทั้งต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
 • นอกจากข้อมูลผ่านสื่อโสตทัศน์และมุมความรู้แล้ว ในจรัสLab ยังมีกิจกรรมประกอบนิทรรศการ อาทิ การเสวนา ที่ได้รับเกียรติจากผู้มีชื่อเสียงด้านพลังงานทดแทนมาพูดคุย รวมถึงกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน และกิจกรรมนำชมนิทรรศการผ่านใบงาน (Exhibition Trail) ตลอดโครงการ โดยกิจกรรมเสริมเหล่านี้มีจุดเด่นที่การใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน (Arts-based Learning) เป็นกลวิธีหลักในกระบวนการออกแบบกิจกรรม ทั้งนี้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ดำเนินการนิทรรศการและกิจกรรมส่วนหนึ่งได้มาจากระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่ติดตั้งบนชั้นดาดฟ้าของหอศิลปกรุงเทพฯ
  -----

  ส่วนหนึ่งของ โครงการ จรัส: แสงสร้างสรรค์ 
  ซึ่งดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสำคัญของพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

  #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  #renewableenergy #พลังงานแสงอาทิตย์
  #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #จรัสแสงสร้างสรรค์ #JarasLightFest
  #JarasProject #JarasLab 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
  939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 501 - 503
  อีเมล jaras.info@bacc.or.th
  Facebook: Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  Instagram: @baccbangkok
   
   

   

  ห้องภาพ

  img1img2img3img4img5img6img7img8img9

  archive documents


  BACC Digital Archive Searching

  ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร