Loading
Special project
current

เปิดรับสมัครคุณครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ “การเรียนรู้แบบ STEAM โดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”

วันที่ : 01 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุนงบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)


STEAM EDUCATION คือ การเรียนรู้ศิลปะร่วมกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แบบบูรณาการ

ขอเชิญคุณครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ “การเรียนรู้แบบ STEAM โดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทดลองออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้จากนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

กำหนดการอบรม
เปิดรับสมัครคุณครูเข้าอบรมรอบละ 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ท่าน จำนวน 2 รอบ 
รอบที่ 1: 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น .- 17.00 น.
รอบที่ 2: 7 - 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น .- 17.00 น.

***ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดทั้ง 2 วัน

เนื้อหาการอบรม
  1. สร้างความเข้าใจถึงแนวความคิดเรื่อง STEAM EDUCATION และการมีส่วนร่วมจากครูและโรงเรียน 
  2. ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในหอศิลปกรุงเทพฯ และพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ
  3. พัฒนาแนวทางและทดลองการออกแบบกิจกรรม เพื่อให้การเรียนรู้ในหอศิลปกรุงเทพฯ เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. บูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEAM EDUCATION เป็นฐาน      
    ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมขยายผลจริงในโรงเรียนที่ท่านสังกัดอยู่


สิ่งที่จะได้รับ
  1. ประสบการณ์การสร้างสื่อการเรียนรู้และทดลองออกแบบกระบวนการโดยใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
  2. แนวทางพัฒนาผลงานการวิจัยจากการออกแบบการสอนโดยใช้ STEAM EDUCATION เป็นฐาน
  3. โอกาสนำเครื่องมือการเรียนรู้ที่ออกแบบมาใช้จัดกิจกรรม โดยทำงานร่วมกับทีมงานหอศิลปกรุงเทพฯ
  4. งบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
  1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา โรงเรียนละ 2 คน ซึ่งสอนในช่วงชั้นเดียวกัน โดยจะต้องเป็นผู้สอนในรายวิชาทัศนศิลป์ 1 คน และรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 คน
  2. ครูจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้ง 2 วัน
  3. ครูสามารถนำแผนการจัดกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปใช้ได้จริงที่โรงเรียนของตนเองได้
  4. ครูยินดีส่งรายงานความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามที่โครงการกำหนด
  5. ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาใช้ในการทำกิจกรรม

วิธีการสมัคร
สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
  1. ดาวน์โหลดใบสมัครโดย คลิกที่นี่ จากนั้นกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Email : education@bacc.or.th
  2. กรอกและส่งใบสมัครผ่าน Google Form โดย คลิกที่นี่

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.
คุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะได้รับอีเมลตอบรับ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
------


ส่วนหนึ่งของ โครงการ จรัส: แสงสร้างสรรค์ 
ซึ่งดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสำคัญของพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  #renewableenergy #พลังงานแสงอาทิตย์ #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #จรัสแสงสร้างสรรค์ #JarasLightFest #JarasProject #JarasLab 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 ต่อ 519
Email: education@bacc.or.th
 
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร