Loading
 
current

มุสลิมะห์

วันที่ : 05 สิงหาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2563
สถานที่: People's Gallery ห้อง P1
โดย นูรญาตี แคยิหวา


ข้าพเจ้าเป็น "ผู้หญิง" ที่เกิดและเติบโตในครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามทางภาคใต้  ได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามหลักคำสอนโดยครอบครัว ซึ่งมุ่งเน้นถ่ายทอดบทบัญญัติต่าง ๆ ของศาสนาเป็นสำคัญ

ข้าพเจ้าซึมซับและมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดผลงาน มุสลิมะห์ เพื่อสะท้อนทัศนคติส่วนตนที่มีต่อ ศาสนา ความเชื่อความศรัทธา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น วิถีชีวิตของผู้หญิงในครอบครัว รวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนสถานศึกษา ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้มุมมองการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน  โดยนำผ้าปาเต๊ะซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มของหญิงชาวใต้ มาตัดเป็นเส้น ทีละเส้น แล้วจึงนำมา ผูก มัด ถัก ทอ ห่อหุ้มร่วมกับข้าวของเครื่องใช้ที่มีสายสัมพันธ์กับชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร