Loading

bacc e-archive

ศิลป์อยู่เป็น : ความเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินใน จ.ปัตตานี และ ยอกยาการ์ตา


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-03-VDO-04

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

ศิลป์อยู่เป็น : ความเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินใน จ.ปัตตานี และ ยอกยาการ์ตา

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: พื้นที่ศิลปะเทนทาเคิล

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากร: ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, Gintani Nur Apresia Swastika

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินใน จ.ปัตตานี และ ยอกยาการ์ตา โดย Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery และ Ace House Collective

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร