Loading

ร่วมงานกับเรา

 
1. "เจ้าหน้าที่ฝึกงาน โสตทัศนูปกรณ์" (ช่างภาพ) 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ลักษณะงาน: นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ:
- เพศชาย - หญิง 
- กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เบื้องต้นในระบบปฏิบัติงานการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้
- วุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ดี
- สะดวกนำคอมพิวเตอร์ (Laptop) มาเองได้
 
รายละเอียดของงาน:
1.ถ่ายภาพนิทรรศการและกิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในหอศิลปกรุงเทพฯ และนอกสถานที่
2.ถ่ายภาพวิดีทัศน์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในหอศิลปกรุงเทพ ฯ และกิจกรรมนอกสถานที่
3.ตัดต่อวิดีทัศน์ให้เหมาะสมกับการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ
5.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ


2. "เจ้าหน้าที่การเงิน" 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายบัญชี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน: งานประจำ

คุณสมบัติ:
- อายุ 27- 40 ปี 
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือบริหารทั่วไป  
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี และภาษี

รายละเอียดของงาน:
1. รับ - จ่ายเงิน ออกเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ทำรายงานการเงินประเภทต่าง ๆ
2. ดูแล จัดเก็บเงินรายได้ นำเข้าบัญชีธนาคารประจำวัน จัดทำรายงานจัดเก็บ สรุปเงินรายได้และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายเงินในหมวดต่าง ๆ
4. จัดทำเช็ค รายงานการจ่ายเช็ค ทะเบียนรับจ่ายเช็ค และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. ทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งสรรพากร 
6. ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ และใช้โปรแกรม Ms.Office เป็น
7. ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


3. "เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการศึกษา" (Senior Officer in Education Department) 1 ตำแหน่ง 
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน: งานประจำ

คุณสมบัติ:
- จบการศึกษาในระดับปริญญาโท (หรือสูงกว่า) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พิพิธภัณฑ์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมการศึกษา 
- มีใจรักทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาและศิลปะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา มีระบบในการทำงานที่ดี
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
- มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในระดับดีมาก  
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 


4. "เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา" (Officer in Education Department) 1 ตำแหน่ง 
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน: งานประจำ

คุณสมบัติ:
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พิพิธภัณฑ์ศึกษา การจัดการวัฒนธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมการศึกษา
- มีใจรักทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาและศิลปะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา มีระบบในการทำงานที่ดี
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
- มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับดี

รายละเอียดของงาน:
- ออกแบบและจัดทำเนื้อหากิจกรรมการศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะสาขาต่าง ๆ
- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการและกิจกรรมการศึกษา
- สามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ จัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
- วางแผนและจัดกิจกรรมนำชมร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้กับผู้ชมงานทั้งระดับบุคคลและกลุ่มอย่างเป็นระบบ
- ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการพัฒนาเนื้อหาโครงการและกิจกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศิลปะสาขาต่าง ๆ ที่จัดโดยหอศิลปกรุงเทพฯ
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมการศึกษา
- รับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานทั้งหมด
หากมีประสบการณ์ และหรือสนใจงานการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิ 1 ตำแหน่ง 
สำนักงานมูลนิธืหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน: งานประจำ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาในระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรักในการทำงานเกี่ยวกับการศึกษาด้านศิลปะ
- มีทักษะในการสื่อสาร และมีทัศนคติที่เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา และมีระบบในการทำงานที่ดี
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดีและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของงาน:
- เสนอโครงการที่เหมาะสม (ตามโครงการที่มีแผนดำเนินการอยู่แล้ว) และแผนระดมทุนของมูลนิธิฯ รวมถึงเป้าหมายงบประมาณสนับสนุน
- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการขอรับการสนับสนุน และแนวทางแก้ไข
- กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารถึงเครือข่ายผู้สนับสนุน (Sponsors) และองค์กรที่ให้ความร่วมมือ (Partners) รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพในการหาทุน
- วางแผนงาน, เขียนโครงการ และ กำหนดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสำหรับผู้สนับสนุนภาคเอกชนและหน่วยงานอิสระ ทั้งผู้สนับสนุนรายปี และ ผู้สนับสนุนแต่ละโครงการ
- ดูแลและประสานงานการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและครบถ้วน
- ประสานงานกับผู้จัดการสำนักงาน หรือ เลขานุการมูลนิธิฯ  เพื่อให้โครงการและการดำเนินงานต่างๆ บรรลุเป้าหมาย
- การดำเนินการประสานงานหรือริเริ่มโครงการระดมทุนอื่น ๆ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

สามารถสมัครงานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง (Walk - in)
ที่สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6
(ลง BTS สนามกีฬาแห่งชาติ ทางออกที่ 3 ตรงข้ามห้างสรรพสินค้า MBK Center )
ทุกวันอังคาร – วันเสาร์  เวลา 10.00 - 18.00 น.

2. สมัครทางอีเมล 
ดาวน์โหลดใบสมัคร และแนบมาพร้อมไฟล์ผลงาน (ถ้ามี) ส่งมาที่ Email: pattama.s@bacc.or.th

3. สมัครทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งมาพร้อมผลงาน (ถ้ามี)
จ่าหน้าซอง: ฝ่ายบุคคล หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัทมา ประเสริฐคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524 
Email: pattama.s@bacc.or.th

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร