Loading

bacc e-archive

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Patipat Chaiwitesh


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-04-VDO-08

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder - Artist Interview : Patipat Chaiwitesh

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ศิลปน

ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

เกี่ยวกับศิลปิน
ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ (เกิด 2529, เชียงใหม่) จบการศึกษาจากภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบสิ่งทอ ด้วยพื้นฐานด้านการออกแบบและความสนใจวัฒนธรรมร่วมสมัย เขาสังเกตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ปฏิพัทธิ์ ศึกษาต่อที่ École supérieure des beaux-arts TALM เมืองอ็องเฌ ประเทศฝรั่งเศส และมีผลงานที่ถูกคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายกับโครงการ Cover contest for 50th Mark magazine ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือ Mark magazine (2557) และเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดออกแบบลายผ้าในโครงการ Dare to Dream Design Awards กับเว็บไซต์ designboom.com (อิตาลี, 2557) จากนั้นได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ Art Capital (Grand Palais, ฝรั่งเศส, 2558) และมีผลงานเข้าร่วมแสดงใน Stockholm Furniture Fair (สวีเดน, 2559) การแสดงงานครั้งล่าสุดคือนิทรรศการเดี่ยวชื่อว่า Les Outils (Soy Sauce Factory, 2559)

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 24 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
โครงการ “Early Years Project ครั้งที่ 1 : Thisorder” นี้ นำเสนอผลงานที่มีแนวความคิดเรื่อง ‘การจัดลำดับใหม่’ ทั้งในด้านทัศนคติทางศิลปะ เนื้อหาและแรงบันดาลใจ เทคนิคและรูปแบบของการแสดงออก รวมไปถึงคุณประโยชน์และหน้าที่ของศิลปะ
นอกเหนือจากผลงานของศิลปินแล้ว ยังมีกิจกรรมปฏิบัติการและสัมมนาผ่านการทำงานร่วมมือเชิงเครือข่าย ในโครงการ "ศิลป์อยู่เป็น" ดำเนินงานโดยกลุ่มเทนเทเคิล อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Y.A.N (Young Artist Network by BACC) ซึ่งเสริมสร้างการทำงานในลักษณะความร่วมมือเชิงเครือข่าย เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่เหล่านี้ เนื้อหาของกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการบ่มเพาะความรู้และทักษะเฉพาะสำหรับศิลปิน ทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มศิลปินอื่นๆ และผู้สนใจได้เข้าร่วมด้วย

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

โครงการ Early Years Project ริเริ่มและดำเนินงานโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่ โดยคัดเลือก 12 ศิลปินจากผู้สมัครทั่วประเทศ ศิลปินที่ได้รับเลือกต้องนำเสนอกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับสร้างผลงานจัดแสดงบนพื้นที่ จากนั้นผลงานทั้งหมดจะถูกพิจารณาเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่น 2 ผลงาน ซึ่งเจ้าของผลงานดีเด่นทั้งสองท่านจะได้รับทุนในการเป็นศิลปินพำนัก และทุนสนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร