Loading

bacc e-archive

LIVE THE CITY URBAN MEDIA PROJECT

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

LIVE THE CITY URBAN MEDIA PROJECTLIVE THE CITY URBAN MEDIA PROJECTLIVE THE CITY URBAN MEDIA PROJECT

รหัสเอกสาร

01EXH-02-2016-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

LIVE THE CITY URBAN MEDIA PROJECT

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

01-01-2018

ศิลปน

จุน ออง, นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง, เอกภาพ สุขสุดไพศาล, พรรณธร เอี้ยวศิวิกูล และสุธีนี โปร่งเมฆ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

special exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

3 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย, หอศิลปวัฒนธณรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และเครือข่ายคอนเนคติงซิตีส์ (Connecting Cities Network) ร่วมจัดโครงการสื่อศิลปะอิสระ ภายใต้ หัวข้อ ‘Live the City: Urban Media Project’ โครงการนี้เป็นการแสดงมุมมองที่วิพากษ์วิจารณ์การใช้สื่อในบริบทของเมือง ในยุคที่การสื่อสาร ด้วยระบบดิจิตอลและเมืองสมาร์ทซิตี้ (เมืองที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับชีวิตประชากรเมือง) ขีดความสามารถ ของการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะถูกตีความไปในหลากหลายทิศทาง ป้ายดิจิตอลบนผนังอาคาร จอดิจิตอลขนาดยักษ์ และการฉายภาพลงบนกำแพงได้เชื่อมพื้นที่ที่จับต้องได้เข้ากับโลกดิจิตอล และส่งเสริมให้ประชากรของเมือง ได้มีส่วนร่วมที่แข็งขันเพื่อกำหนดสร้างพื้นที่ในเมือง การพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำให้เรามีเทคโนโลยีหลากหลาย รูปแบบที่มีส่วนร่วมและโต้ตอบกับเราได้ ในทางกลับกันสภาวะแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี นี้ทำให้เราต้อง ตั้งคำถามอย่างมีวิจารณญาณถึงความหมายของสื่อที่ถูกนำมาใช้ และความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับชุมชน โครงการนี้ ได้มุ่งหวังที่จะเสาะหาสื่อในเมืองที่มีศักยภาพในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สำหรับอาคารในชุมชนเมือง เราจะสามารถใช้สื่อในเมือง “เพื่อใช้ชีวิตกับเมือง” เราจะสามารถร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อม สำหรับสื่อในเมือง เพื่อสนับสนุนประชากรในเมืองให้ร่วมกันมือกันอย่างแข็งขันและมีความหมายเพื่อสร้างพื้นที่เมืองได้อย่างไร โครงการที่จะจัดขึ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างภาพสะท้อนอย่างมีวิจารณญาณ ต่อสื่อศิลปะ และวัฒนธรรม ในประเด็นของเมือง สื่อในเมือง วัฒนธรรมเมือง และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 07 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2559

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

เกี่ยวกับสถาบันเกอเธ่:
สถาบันเกอเธ่เป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของสหพันธรัฐเยอรมนีที่ตั้งอยู่ทั่วโลกพันธกิจของเราคือการสนับสนุนความรู้ด้านภาษาเยอรมันในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ เราถ่ายทอดภาพกว้างของประเทศเยอรมนีผ่านการให้ข้อมูลด้านวัฒนธรรม สังคม และการเมือง ในประเทศของเรา กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการศึกษาของเราผลักดัน ให้เกิดการถ่ายทอดซึ่งกันและกัน ระหว่างวัฒนธรรมและนำไปสู่การร่วมมือทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับการพัฒนาโครงสร้าง ภาคประชาสังคมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวทั่วทุกมุมโลก ด้วยเครือข่ายของสถาบันเกอเธ่ ศูนย์เกอเธ่ กลุ่มงานด้านวัฒนธรรม ห้องสมุด ศูนย์สอบ และศูนย์ภาษา เราได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ติดต่อแรกกับประเทศเยอรมนี สำหรับหลายๆ คนมากว่าหกสิบปีแล้ว ความร่วมมือที่มีมาอย่าง ยาวนานของเราร่วมกับสถาบันชั้นแนวหน้าหลายแห่ง รวมถึงความสัมพันธ์ในระกับบุคคลในกว่าเก้าสิบประเทศทั่วโลกได้สร้างความไว้วางใจของผู้คนต่อประเทศเยอรมนี เราเป็นพันธมิตรกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับประเทศเยอรมนี รวมถึงวัฒนธรรมเยอรมัน และทำงานอย่างเป็นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

วัฒนธรรมในศิลปกรรม, เทคโนโลยี, เทคโนโลยีกับศิลปะ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร