Loading

bacc e-archive

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 11 : ชีวิตและผลงานทางดนตรีของ สันติ ลุนเผ่

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 11 : ชีวิตและผลงานทางดนตรีของ สันติ ลุนเผ่01AAC-03-2016-07-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-03-2016-07-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 11 : ชีวิตและผลงานทางดนตรีของ สันติ ลุนเผ่

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

10-01-2018

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

ชีวิตและผลงานทางดนตรีของ สันติ ลุนเผ่

ศิลปน

สันติ ลุนเผ่

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 28 พฤษภาคม 2559
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Bangkok Music Forum ครั้งที่ 11 เรื่องราวชีวิตและประสบการณ์บนเส้นทางสายดนตรีของศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ปี พ.ศ.2558 เรือตรีสันติ ลุนเผ่ ผู้มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่จดจำกันในฐานะของศิลปินผู้ขับร้องบทเพลงรักชาติได้ไพเราะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

เทศกาลดนตรี, ดนตรี, ศิลปินแห่งชาติ, เสวนา, ศิลปิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร