Loading

bacc e-archive

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพการแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพ

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2015-08-IMG-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 : เทศกาลละครกรุงเทพ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

23-01-2018

ศิลปน

เครือข่ายละครกรุงเทพ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2015

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

36 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 3-15 พฤศจิกายน 2558
สถานที่: ห้องสตูดิโอ และพื้นที่อื่น ๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เทศกาลศิลปะการแสดงนั้นเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงละครเวที ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการเต้นรำร่วมสมัย ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ชมในสังคมได้มีส่วนร่วม ทั้งในการรับชมการแสดงเหล่านั้น และการมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้ในการเสพสื่อประเภทศิลปะการแสดง เพื่อเกิดความเข้าใจในการรับชม และสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่างานศิลปะการแสดงที่ได้รับชมนั้นมีคุณค่าหรือสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลวัตรในสังคมในการถ่ายเทความรู้จากผู้แสดง ครูอาจารย์ในแวดวงศิลปะการแสดง หรือกลุ่มนักวิจารณ์ ไปสู่สังคม และเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมให้มีพื้นที่สำหรับศิลปินนักแสดง
เทศกาลศิลปะการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สำหรับศิลปินและผู้ชมในกลุ่มศิลปะการแสดง โดยในปี 2558 นี้เข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์
ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น Experiential Performance รวมถึงการแสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้น

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

รายละเอียดการแสดง
1.Connection ASEAN : โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts Foundation)
2.Secret Keeper : โดย บีฟลอร์ เธียเตอร์ โดย ดุจดาว
3.Asiatopia International Performance Art Festival : โดยกลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย (Asiatopia)
4.เทศกาลละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Festival) : โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ (Bangkok Theatre Network)
5.International Dance Festival : โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ (Friends of the Arts Foundation)
6.Si Ti Kay : The Substation , Singapore

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Performative Art Festival

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะการแสดง, ละคร, งานเทศกาล

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com