Loading

bacc e-archive

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆBangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆ

รหัสเอกสาร

01AAC-03-2014-05-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8 : มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆ

ศิลปน

มาโนช พุฒตาล ,วิโรจน์ ควันธรรม, พจนาถ พจนาพิทักษ์, สรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์), วงดนตรี The Lamb

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Music

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

30 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 18 ตุลาคม 2557
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เทศกาลดนตรีเป็นกระบวนการหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมรู้รักศิลปะการแสดงดนตรี ในแง่มุมที่เป็นดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีการเปิดรับความรู้และได้รับชมการแสดงดนตรีและการเสวนาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้การแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างศิลปินและผู้ชม เพื่อเป็นเวทีของการแสดงจากศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ได้มีพื้นที่แสดงงานสู่สังคม และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง
Bangkok Music Forum จะประกอบด้วยการเสวนาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญการทำงานในแวดวงดนตรี อาทิเช่น ครูดนตรี ผู้สร้างสรรค์งานดนตรี (Producer) ผู้ประพันธ์ดนตรี (Music Composer) นักดนตรี (Musician) เพื่อเสวนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ในครั้งที่ 8 นี้ เนื้อหาของการเสวนาคือ ชีวิตและประสบการณ์ของการทำงานด้านสื่อมวลชนและคนดนตรีของ มาโนช พุฒตาล ที่มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีและวงการสื่อสารมวลชนของไทย
การเสวนาทางดนตรีในครั้งนี้จะประกอบด้วยการเสวนาจากตัวศิลปินเอง และกลุ่มคนทำงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คุณวิโรจน์ ควันธรรม ผู้ชักชวนให้คุณมาโนช พุฒตาล จัดรายการวิทยุอีกครั้ง คุณพจนาถ พจนาพิทักษ์ ผู้เป็นศิลปินนักดนตรีและกวี และคุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) ผู้ทำงานด้านวิทยากรร่วมกันกับคุณมาโนช พุฒตาล และนอกจากการเสวนาเรื่องรูปแบบการทำงานและประสบการณ์ด้านการทำงานดนตรีแล้วนั้น ในงานยังมีการแสดงดนตรีสดจากวง The Lamb และได้รับฟังการอธิบายโดยตัวศิลปินร่วมเสวนาเพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็นและเข้าใจในมิติที่แตกต่างออกไปของคนทำงานดนตรี

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ดำเนินรายการโดย: คุณวิภว์ บูรพาเดชะ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

เทศกาลดนตรี, ดนตรี, เสวนา, ศิลปิน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com