Loading

bacc e-archive

CROSSING THE DATELINE

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

CROSSING THE DATELINE01EXH-01-2017-05-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-05-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

CROSSING THE DATELINE

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

26-12-2017

ศิลปน

แครอล เฮพเพอร์, เนเลกา เบลเจนส์, เฮ็ดวิก บรูคเคริท, ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์, พศุตม์ กรรณรัตนสูตร, คมสัน หนูเขียว, บุศยมาศ นันทวัน, ภานุ สรวยสุวรรณ, ปิติวรรธน์ สมไทย, วนิดา พรสมบัติไพบูลย์

ภัณฑารักษ์

ปิติวรรธน์ สมไทย

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 16 มีนาคม - 30 กรกฎาคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
ในแนวคิดของเวลาและการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารที่เดินทางด้วยความเร็ว 920 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงเวลาจะช้าลงทั้งหมด 10 นาโนวินาที (เทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อย) การยืดหดของเวลาเกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะการยืดหดของเวลาที่มีความสัมพันธ์กับเวลาในความรู้สึกซึ่งการรับรู้เวลาของคนในสังคมปัจจุบัน เกิดผิดเพี้ยนจากผลของการรับรู้ที่ถูกสร้างและถูกบิดเบือนจากระบบของการสื่อสารต่างๆในปัจจุบันการตีความสิ่งต่างๆจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานของความเป็นจริงนำไปสู่ความเป็นอิสระในการสร้างความหมายของแต่ละคนขึ้นมาทำให้เกิดระบบของการตรวจสอบความจริง ที่ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความจริง-ความลวงเวลาจริง-เวลาเสมือนโลกจริง-โลกเสมือนให้เกิดขึ้นการก้าวข้ามระบบของเวลาระบบของการรับรู้ระบบของความเชื่อจนไปถึงระบบของสังคมอาจเป็นสิ่งจำเป็นในการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นการข้ามผ่านเวลาได้สร้างสถานะก่อน-หลังเก่า-ใหม่เหมือน-ไม่เหมือนเชื่อ-ไม่เชื่อ และระหว่างการข้ามผ่านสภาวะตรงกลาง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างการยอมรับหรือความขัดแย้งกับสิ่งที่เข้าใจ
ในแนวคิดของเวลาและการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารที่เดินทางด้วยความเร็ว 920 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงเวลาจะช้าลงทั้งหมด 10 นาโนวินาที (เทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อย) การยืดหดของเวลาเกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะการยืดหดของเวลาที่มีความสัมพันธ์กับเวลาในความรู้สึกซึ่งการรับรู้เวลาของคนในสังคมปัจจุบันเกิดผิดเพี้ยนจากผลของการรับรู้ที่ถูกสร้างและถูกบิดเบือนจากระบบของการสื่อสารต่างๆในปัจจุบันการตีความสิ่งต่างๆจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานของความเป็นจริงนำไปสู่ความเป็นอิสระในการสร้างความหมายของแต่ละคนขึ้นมาทำให้เกิดระบบของการตรวจสอบความจริง ที่ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความจริง-ความลวงเวลาจริง-เวลาเสมือนโลกจริง-โลกเสมือนให้เกิดขึ้นการก้าวข้ามระบบของเวลาระบบของการรับรู้ระบบของความเชื่อจนไปถึงระบบของสังคมอาจเป็นสิ่งจำเป็นในการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นการข้ามผ่านเวลาได้สร้างสถานะก่อน-หลังเก่า-ใหม่เหมือน-ไม่เหมือนเชื่อ-ไม่เชื่อ และระหว่างการข้ามผ่านสภาวะตรงกลาง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างการยอมรับหรือความขัดแย้งกับสิ่งที่เข้าใจ
นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินไทยและต่างประเทศ 9 คน และศิลปินร่วมอีก 1 คน ที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและศิลปะ ณ โครงการศิลปินพำนักเวอร์มอน์ สตูดิโอ เซ็นเตอร์ รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเกิดความคิดที่ต้องการนำเสนอบทสนทนาข้ามวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาพถ่าย วาดเส้น สื่อผสม ศิลปะจัดวาง ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ และวิดีโอจัดวาง เป็นต้น

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก:บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไอ คิว แล็บ, Mondriaan Fund และ The Pollock-Krasner Foundation, Inc.

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH/EN

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

crossing, dateline

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, ศิลปะแบบจัดวาง(อินสตอลเลชัน(ศิลปกรรม)), จิตรกรรมสื่อผสม, ภาพถ่าย, ภัณฑารักษ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร