Loading

bacc e-archive

You Are Not Alone : เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

You Are Not Alone : เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน01EXH-01-2012-09-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2012-09-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

You Are Not Alone : เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ศิลปน

Otto Berchem (สหรัฐอเมริกา), Be>Our>Friend Studio (ไทย), Matthew Darbyshire (อังกฤษ), Elmgreen & Dragset (เดนมาร์กและนอรเวย์), Latifa Echakhch (โมรอคโค), Pepe Espaliú (สเปน), David Goldblatt (แอฟริกาใต้), Juul Hondius (เนเธอร์แลนด์), สุธี คุณาวิชยานนท์ (ไทย), Deimantas Narkevičius (ลิตูเอเนีย), กลุ่มศิลปิน Mute Mute (ไทย), Christodoulo, Panayiotou (ไซปรัส), โอม พันธุ์ไพโรจน์ (ไทย), ปรัชญา พิณทอง (ไทย), Dahn Vo (เวียดนาม), Lorena Zilleruelo (ชิลี)

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

มูลนิธิ ArtAids

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 17 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2555
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ชั้น 9
นิทรรศการร่วมสมัยนำเสนอผลงานของศิลปะร่วมสมัยของศิลปินต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยผลงานศิลปะจากศิลปินจากนานาประเทศและศิลปินจากประเทศไทย โดยผลงานต่างๆ เหล่านี้เป็นในรูปแบบของภาพถ่าย วิดีโอ ประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง ศิลปะเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม โดยผลงานศิลปินเป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจและการสื่อสารต่อผู้ชมต่อประเด็นและผลกระทบต่างๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์
นิทรรศการ You Are Not Alone: เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์และการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้ติดเชื้อ ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติทั้งหมด 16 คน
ในขณะที่วิวัฒนาการทางแพทย์รุดไปข้างหน้า การป้องกันและการดูแลรักษาโรคเอดส์มีทางออกที่เป็นไปได้จริง ปัญหาทางสังคมหรือทัศนคติแง่ลบของสังคมที่มีต่อโรคเอดส์หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือการกีดกันทางสังคมต่อผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง การริเริ่มสร้างความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อปรับทัศนคติทางสังคมจึงเป็นกลไกขั้นแรกในการปรับเปลี่ยนการรับรู้และความเคยชินทางความคิดที่เป็นผลพวงมาจากอคติและความไม่รู้ และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์ เชื้อ HIVและผู้ป่วยโรคเอดส์ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ในกรณีนี้ศิลปะร่วมสมัยต่างรูปแบบจากศิลปินนานาชาติเป็นเสมือนสื่อในการช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเชิงลบที่สังคมยังมีอยู่ เรื่องราวจากศิลปินในหลากหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยเอง เป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่สามารถพูดคุยได้อย่างเปิดเผยในสังคม ด้วยการหยิกยกผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินจากหลากหลายประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ ไซปรัส ชิลี ลิตูเอเนีย สเปน เวียดนาม เดนมาร์กและนอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ โมรอคโค และแม้กระทั่งผลงานศิลปะจากศิลปินไทยที่สร้างขึ้นมาใหม่ เหล่านี้คือแกนสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์ มุมมองทางสังคมในหลากหลายกรณี รวมถึงสถานะทางสังคมปัจจุบันของผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งในประเทศไทย และที่อื่นๆ ทั่วโลก
ด้วยความร่วมมือศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (HIV-NAT) นิทรรศการนำเสนอด้วยแผนกิจกรรมการศึกษาที่มีพื้นฐานจากภาวะความเป็นจริงทั้งทางการแพทย์ และทางสังคม เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องสำคัญที่เราอาจจะลืมเลือน รวมถึงสร้างมุมมองใหม่ของผู้คนในสังคม ที่เป็นส่วนช่วยผลักดันให้คุณภาพการดำรงชีวิตในสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์สามารถก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมๆ กัน

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ภัณฑารักษ์รับเชิญ : Hilde Teerlinck
ภัณฑารักษ์ร่วม : พิชญา ศุภวานิช

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, โรคเอดส์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร