Loading

bacc e-archive

นาม-ไร้รูป

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูปนาม-ไร้รูป

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2011-12-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นาม-ไร้รูป

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ศิลปน

ชำเรือง วิเชียรเขตต์, นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, นสนธิ์ วงศ์สาม, เข็มรัตน์ กองสุข

ภัณฑารักษ์

ผ.ศ. ทักษิณา พิพิธกุล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

31 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 14 กรกฎาคม - 18 กันยายน 2554
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ชั้น 9
นิทรรศการนี้มีพื้นฐานมาจากกรณีศึกษาประติมากรรมนามธรรมของประติมากรสมัยใหม่ไทยจากผลงานวิจัยของ ผ.ศ. ทักษิณา พิพิธกุล ผู้ศึกษาผลงานและแนวความคิดของศิลปินอาวุโสทั้ง 4 โดยมีชำเรือง วิเชียรเขตต์ อินสนธิ์ วงศ์สาม นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน และ เข็มรัตน์ กองสุข ในนิทรรศการจึงเป็นการนำเสนอเรื่องราวอันเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์งานที่แตกต่าง ตั้งแต่ที่มาความคิด การศึกษาคุณลักษณะทางนามธรรมต่างๆ ของศิลปิน อันเป็นการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วสกัดออกให้เหลือเฉพาะแก่น การตีความหมายทางความรู้สึกสู่การสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติ การสื่อสารภาษาแบบนามธรรมของศิลปินแต่ละท่านเหล่านี้ก่อให้เกิดการซึมซับผลงานประติมากรรมที่เน้นรูปทรงซึ่งมีความ เป็นสากลและในขณะเดียวกันอ้างอิงต่อทัศนคติและภูมิหลังเฉพาะตนที่แตกต่าง
จุดประสงค์ของนิทรรศการนี้คือการสื่อให้เห็นว่าการสร้างสรรค์งานนามธรรมไม่ใช่สิ่งไกลตัว แต่มีความใกล้ชิดกับประสบการณ์และชีวิตของผู้คนในสังคม จากผลงานของศิลปินทั้ง 4 ท่านนี้ นิทรรศการฯ จัดแสดงภายใต้วิถีแนวคิดของประติมากรไทย ในเรื่องของการสร้างผลงานศิลปะอันเกิดจากรากฐานทางทัศนคติและวัฒนธรรมเฉพาะ กลายเป็นแนวทางสร้างวิวัฒนาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับรู้ของศิลปะนามธรรมในประเทศไทย จากยุคหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มทางประวัติศาสตร์ศิลป์ในแนวทางศิลปะแบบนามธรรมกลายเป็นหนึ่งในที่มาของศิลปะร่วมสมัยไทยในปัจจุบัน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

ศิลปิน - ชำเรือง วิเชียรเขตต์ (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ประจำปี พ.ศ. 2539)
- นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ประจำปี พ.ศ. 2549)
- อินสนธิ์ วงศ์สาม (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ประจำปี พ.ศ. 2542)
- เข็มรัตน์ กองสุข (ศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม ประจำปี พ.ศ. 2538)

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ประติมากรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร