Loading

bacc e-archive

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 01EXH-01-2011-09-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2011-09-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 01 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2554
สถานที่: ห้องนิทรรศการ ชั้น 9
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 : ผลงานที่นำมาจัดแสดงที่หอศิลปฯ มีมากกว่า 100 ชิ้น ได้แก่
- ผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 8 ชิ้น
- ผลงานร่วมแสดง ประเภทประติมากรรม 17 ชิ้น (ติดตั้งที่ลานด้านหน้าหอศิลปฯ 6 ชิ้น) และประเภทจิตรกรรมและสื่อผสม จำนวนกว่า 80 ชิ้น
นับเป็นระยะเวลา 62 ปี ของการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ โดยการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปูชนียบุคคลในด้านศิลปะของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2492 และมีการจัดแสดงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, การแสดง, ศิลปกรรม, ประติมากรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร