Loading

bacc e-archive

ฝันถึงสันติภาพ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ฝันถึงสันติภาพ01EXH-01-2010-09-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2010-09-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

ฝันถึงสันติภาพ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

03-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2010

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

กรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 25 มิถุนายน - 22 สิงหาคม 2553
สถานที่ : นิทรรศการชั้น 9
"ฝันถึงสันติภาพ" : จากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและสภาพจิตใจของประชาชนในชาติ กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ฝันถึงสันติภาพ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่รวมพลังจากศิลปินหลากหลายแขนง ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดในการเยียวยาจิตใจ กอบกู้ภาพลักษณ์ และฟื้นฟูประเทศ นิทรรศการนำเสนอจินตนาการจากศิลปินผ่านผลงานทางความคิดในเชิงสันติ นำเสนอภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสังคมในมุมกว้าง
กระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดนิทรรศการ “ฝันถึงสันติภาพ”โดยศิลปินในหลากหลายสาขากว่า ๑๐๐ ท่าน อาทิ อ.ถวัลย์ ดัชนี ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อ.อังคาร กัลยาณพงศ์ ศ.ปรีชา เถาทอง ศ.เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ คุณฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช คุณคามิน เลิศชัยประเสริฐ รศ.ปริญญา ตันติสุข ฯลฯ ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานขึ้นในแนวคิด “ฝันถึงสันติภาพ” (Imagine Peace) เพื่อมุ่งหวังในการสร้างความสงบสุขและสันติภาพให้กับ สังคมไทย
นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้านการออกแบบ งานศิลปะเพื่อสร้างสันติภาพและสมานฉันท์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ บริเวณห้างเซ็นทรัลเวิล์ด สี่แยกราชประสงค์ ถนนเพลินจิต บ่อนไก่ ฯลฯ การบริการออกแบบภูมิทัศน์ ป้ายชื่อร้าน ป้ายโฆษณา ให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของกลุ่มศิลปินและสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ไทย -- ประวัติศาสตร์, ศิลปะร่วมสมัย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร