Loading

bacc e-archive

ศิลป์อยู่เป็น

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ศิลป์อยู่เป็น01EXH-01-2017-03-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-03-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

ศิลป์อยู่เป็น

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

26-12-2017

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

Y.A.N (Young Artist Network) by BACC

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

Tentacles ภายใต้โครงการสนับสนุนศิลปิน Early Years ครั้งที่ 1 : Thisorder

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

เกี่ยวกับ Early Years Project
Early Years Project เป็นโครงการริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบ่มเพาะศิลปินอยู่ในช่วงการทำงานระยะเริ่มต้นโดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ จุดประสงค์ของโครงการคือ การผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนไปบนเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเป้าหมายในการสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่น ในระหว่างช่วงระยะเวลาของโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเติบโตตามสายอาชีพ ลักษณะของโครงการครอบคลุมตั้งแต่ การให้ทุนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การเปิดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน การสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ การสร้างทัศนะทางศิลปะ ผ่านการให้ผลงานได้ถูกวิเคราะห์ ถกเถียง ถึงนิยามความหมาย คุณค่าทางศิลปะที่ตอบสนองต่อยุคสมัย รวมถึงการขับเคลื่อนศิลปินสู่ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับ Y.A.N (Young Artist Network by BACC)
Young Artist Network by BACC หรือ Y.A.N ริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนผลงานและการทำงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน ลักษณะของโครงการเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลหรือองค์กรและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของศิลปินรุ่นใหม่ จุดประสงค์ของ Y.A.N คือ การเป็นฐานรองรับโครงการย่อยหลากหลายโครงการที่ดำเนินอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันที่เน้นการสนับสนุนที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีแก่นกลางในการสร้างพันธกิจรูปแบบเครือข่ายเพื่อกระจายฐานทรัพยากรทางความรู้และความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการเคลื่อนตัวตามสาขาอาชีพเฉพาะตน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
เกี่ยวกับ ศิลป์อยู่เป็น (The Art of Surviving in the Arts)
ศิลป์อยู่เป็น เป็นกิจกรรมเพื่อการศึกษาโดย Y.A.N (Young Artist Network) by BACCร่วมกับ Tentacles ภายใต้โครงการสนับสนุนศิลปิน EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder ที่เกิดจากแนวคิดเพื่อต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบและโครงสร้างต่างๆในโลกศิลปะและการผลิตงานสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ กระบวนการและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆที่หลากหลาย ศิลปินจึงต้องสามารถปรับตัว พัฒนาศักยภาพตัวเอง และค้นหาแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตไปในโลกศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้ ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบของการบรรยาย เสวนา และเวิร์คช็อป ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและสาขาอื่นๆ
เกี่ยวกับ Tentacles
เทนทาเคิล (Tentacles) ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 เป็นองค์กรศิลปะที่เปิดพื้นที่ให้กับบุคคลผู้ทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรม การออกแบบและบุคคลทั่วไป เป็นที่นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและขับเคลื่อนองค์ความรู้ในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการทดลองสร้างสรรค์ต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรม เช่น นิทรรศการศิลปะ การจัดเสวนา และโครงการศิลปินพำนัก (Artist Residency Program) ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยและต่างชาติได้มีพื้นที่ในการผลิตผลงาน เรียนรู้และทดลองสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้เทนทาเคิลยังร่วมงานกับองกรค์ในต่างประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินเพื่อให้ศิลปินไทยได้มีโอกาสไปทำงานศิลปะและสร้างเครือค่ายในระดับนานาชาติ

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 25 มกราคม - 26 มีนาคม 2560
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ Tentacles
“ศิลป์อยู่เป็น” เป็นกิจกรรมเพื่อการศึกษาโดย Y.A.N (Young Artist Network) by BACC ร่วมกับ Tentacles ภายใต้โครงการสนับสนุนศิลปิน Early Years ครั้งที่ 1 : Thisorder ที่เกิดจากแนวคิดเพื่อต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบและโครงสร้างต่างๆในโลกศิลปะและการผลิตงานสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ กระบวนการและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆที่หลากหลาย ศิลปินจึงต้องสามารถปรับตัว พัฒนาศักยภาพตัวเอง และค้นหาแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตไปในโลกศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้ ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบของการบรรยาย เสวนา และเวิร์คช็อป ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและสาขาอื่นๆ
โดยโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการ “อยู่” และ “ไป” สำหรับการ “อยู่” นั้นทางโครงการต้องการนำเสนอมุมมองจากบุคลลากรหลากหลายสาขา ได้แก่
1. ผู้มีประสบการณ์ในด้านศิลปะ โดยนำเสนอให้เห็นภาพรวมและองค์ประกอบต่างๆของอุตสาหกรรมศิลปะ บุคลากรที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในวงการศิลปะ รวมถึงมุมมอง ประสบการณ์ และคำแนะนำจากเหล่าศิลปินต่างช่วงอายุที่มีความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งนำเสนอความหลากหลายของการดำรงอยู่ของคนหรือกลุ่มคนทำงานศิลปะในภูมิภาคต่างๆ ว่า “อยู่” และ “ไป” กันอย่างไร
2. ผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นๆ โดยนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอกระบวนการทำงาน รวมถึงกระบวนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ในการหาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาต่างๆ หรือมิติใหม่ของประเด็นเหล่านั้น ในหลายครั้งการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าสนใจ และสามารถนำมาเป็นประเด็นศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับใช้กับโครงการต่างๆรวมถึงโครงการศิลปะด้วย นอกจากนี้ “ศิลป์อยู่เป็น” ยังคำนึงถึงการเตรียมความพร้อมของศิลปินรุ่นใหม่ที่จะ “ไป” เผชิญหน้ากับเส้นทางวิชาชีพนักสร้างสรรค์และศิลปิน วิทยากรจะให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลพื้นฐาน การให้ข้อมูลต่างๆ เช่น แหล่งทุน โครงการศิลปะอื่นๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ศิลปินรุ่นใหม่เห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตทางวิชาชีพ หรืออย่างน้อยที่สุดเพื่อให้ศิลปินเข้าใจและ “อยู่” ได้ในระบบศิลปะในไทยและต่างประเทศ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

ศิลป์อยู่เป็น ในสวนหนึ่งของโครงการ Early Years Project#1

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

รายการกิจกรรม
1. Who Cares? The Curatorial Function and its Currency in Thailand ใครแคร์? กลไกและกระแสมูลค่าของงานภัณฑารักษ์ในประเทศไทย
2. Differing Experiences - เรื่องเล่าของศิลปิน
3. ความเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินใน จ.ปัตตานี และ ยอกยาการ์ตา
4. นำเสนอกรณีศึกษาจากผู้ทางานด้านสร้างสรรค์ในศาสตร์อื่น ตอนที่ 1 : การตามหา
5. นำเสนอกรณีศึกษาจากผู้ทางานด้านสร้างสรรค์ในศาสตร์อื่น ตอนที่ 2 : ปกป้องดูแล
6. Art Coaching กิจกรรมให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับการนาเสนอตนเองทางวิชาชีพศิลปะ
7. การบ้านของศิลปิน
8. พูดคุยกับองค์กรสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร