Loading

bacc e-archive

ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์

รหัสเอกสาร

01EDC-XX-2019-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ภาพบรรยากาศ - กิจกรรมเสวนา สนุกกับพฤกษศิลป์

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

30-06-2020

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

สนุกกับพฤกษศิลป์

ศิลปน

พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก, พรเลิศ ละออสุวรรณ, ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี, ศศิวิมล โฉมเฉลา แสวงผล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2019

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

Meeting & Seminars

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

18 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ (Sci-Art Network) และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่ : 01 มิถุนายน 2562
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ : ธนาคารไทยพานิชย์ SCB, โอสถสภา, Supalai

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

ผู้ดำเนินรายการ: พิสิฐ หงษาครประเสริฐ

การระบุคําสําคัญ

Botanical art, botanical illustration, botanical drawing, watercolor painting

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร