Loading

bacc e-archive

Caravaggio OPERA OMNIA

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Caravaggio OPERA OMNIA01EXH-01-2018-06-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2018-06-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Caravaggio OPERA OMNIA

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-09-2020

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

HD Digital Painting จากผลงานของ Michelangelo Merisi da Caravaggio

ศิลปน

มิเกลันเจโล เมรีซี ดา คาราวัจโจ

ภัณฑารักษ์

อันโตนิโอ เปาลุชชี

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2018

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย
Rai Com

ประวัติของจดหมายเหตุ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
พิธีเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การระบุชื่อเฉพาะ

Michelangelo Merisi da Caravaggio

การระบุคําสําคัญ

HD Digital Painting

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร