Loading

bacc e-archive

ฉันคือเธอ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ฉันคือเธอฉันคือเธอฉันคือเธอฉันคือเธอฉันคือเธอฉันคือเธอฉันคือเธอฉันคือเธอฉันคือเธอฉันคือเธอ

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2018-03-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ฉันคือเธอ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

08-09-2020

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

I AM YOU

ศิลปน

วสันต์ สิทธิเขตต์

ภัณฑารักษ์

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
ภัณฑารักษ์ร่วม: อดุลญา ฮุนตระกูล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2018

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

10 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดงาน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น.

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การระบุชื่อเฉพาะ

วสันต์ สิทธิเขตต์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร