Loading

bacc e-archive

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder and Y.A.N (Young Artist Network by BACC)

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder and Y.A.N (Young Artist Network by BACC)01EXH-01-2017-04-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-04-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder and Y.A.N (Young Artist Network by BACC)

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

ศิลปน

เกษมสันต์ ยอดสง่า, คมกฤษ เทพเทียน, ณัฐนันต์ สอนเพ็ง, ติณนา หงษ์งาม, ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ, ปุญญิศา ศิลปรัศมี, วรพันธุ์ อิทรวรพัฒน์ ,ศรชัย พงษ์ษา, ศิริเดช แม้นอิ่ม, ศิริพงศ์ สุขุมวาท, อนุพงศ์ เจริญมิตร, เอกชญงค์ พรขจรกิจกุล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

Early Years Project: เป็นโครงการบ่มเพาะศิลปินที่อยู่ในช่วงการทำงานระยะเริ่มต้น โดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ จุดประสงค์ของโครงการคือ การผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนไปบนเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเป้าหมายระยะยาวคือการสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่น ในช่วงเวลาหนึ่ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่และประเภทของผลงาน ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ทักษะ และ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเติบโตตามสายอาชีพศิลปิน เนื้อหาของโครงการครอบคลุมตั้งแต่ โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดแสดงผลงาน การมีประสบการณ์แลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมืออาชีพ และ การสร้างทัศนคติเกี่ยวกับศิลปะที่เข้ากับยุคสมัย โดยทั้งหมดจะเป็นการทำงานที่ควบคู่ไปกับการศึกษาผลงานของศิลปินที่จะถูกนำมาวิเคราะห์ ถกเถียง ถึงนิยามความหมาย คุณค่าทางศิลปะ รวมทั้งการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
Young Artist Network หรือ Y.A.N คือโครงการทดลองที่มุ่งสนับสนุนผลงานและการทำงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน จุดประสงค์ของ Y.A.N คือ การเป็นฐานรองรับโครงการย่อยหลากหลายโครงการที่ดำเนินอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันนี้ โดย Y.A.N เน้นการสนับสนุนที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และการสร้างพันธกิจในรูปแบบเครือข่ายเพื่อกระจายฐานความรู้ไปยังกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพ สร้างโอกาสในการทำงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 24 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 Early Years Project เป็นส่วนหนึ่งใน Y.A.N (Young Artist Network) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับศิลปินรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายในการทำงานดังนั้นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินควบคู่ไปกับการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ก็คือ กิจกรรมของ Y.A.N ที่ประกอบไปด้วย การเยี่ยมชมสถานที่ เสวนา และ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่ออบรมทักษะและความรู้พื้นฐานในการขับเคลื่อนอาชีพศิลปินในช่วงเริ่มต้นให้กับผู้เข้าร่วม

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH/EN

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร