Loading

bacc e-archive

การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561

รหัสเอกสาร

01EDC-13-2018-09-IMG-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่/ วันที่ 17 พ.ย. 2561

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-04-2021

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

BACC Art of Nature Workshop: 2nd Botanical Art Workshop for Adult

ศิลปน

พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก, พิสิฐ หงษาครประเสริฐ, ศศิวิมล แสวงผล, ณรงศักดิ์ สุกแก้วมณี, พีระณัฏฐ์ โบกขรณีย์, พรเลิศ ละออสุวรรณ, ชวลิต อนุตรวนิชกุล, ฐานิสรา วงศ์กำแหง

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2018

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

workshop & training

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

20 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่ 3, 17 พฤศจิกายน, 1 และ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00. น. บริเวณโถง ชั้น 5 และ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2561 ฝึกวาดภาพและลงสีน้ำภาพดอกไม้ขาว ณ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

การระบุคําสําคัญ

พฤกษศิลป์, การวาดภาพสีน้ำ, การวาดภาพพฤกษศาสตร์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร