Loading

bacc e-archive

ศิลป์อยู่เป็น : พูดคุยกับองค์กรสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม Arts & Cultural Organisations: Opportunities for Artists


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-03-VDO-03

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

ศิลป์อยู่เป็น : พูดคุยกับองค์กรสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม Arts & Cultural Organisations: Opportunities for Artists

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 25 มีนาคม 2560
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

วิทยากร
1. Norihiko Yoshioka ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ <
2. Maren Niemeyer ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
3. Vanessa Silvy ผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
4. นาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

หมายเหตุ

ศิลป์อยู่เป็น- The Art of Surviving in the Arts เป็นส่วนหนึ่งของ Early Years ครั้งที่ 1 : Thisorder โครงการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่
หน้าประชาสัมพันธ์ : พูดคุยกับองค์กรสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม Arts & Cultural Organisations: Opportunities for Artists

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร