Loading

bacc arts network

 

 

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ด้วยคว่ามร่วมมือของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเมืองไทยและประเทศใกล้เคียง สยามสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ มีห้องสมุดที่สะสมหนังสือหายาก และเอกสารมีค่าจำนวนมาก มีบ้านคำเที่ยง เป็นตัวอย่างของเรือนไทยแบบล้านนา และเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สยามสมาคมฯ จัดนำเที่ยว ไปยังสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติ ในทุกภาคของไทย และต่างประเทศ จัดการบรรยาย เดือนละ ๒-๓ ครั้ง ในหัวข้อที่หลากหลาย วารสารของสยามสมาคมสองฉบับ คือ Journal of the Siam Society และ Natural History Bulletin พิมพ์ทุกปี แจกให้สมาชิกฟรี นอกจากนั้นยังจัดพิมพ์หนังสือวิชาการ จัดแสดงดนตรี นาฏศิลป์ จัดนิทรรศการและสัมมนา และร่วมในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ

ปัจจุบันสยามสมาคมฯ มีสมาชิกมาจากหลายภาคส่วน ของสังคมไทย และต่างประเทศ และยังดำเนินการเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร สอดคล้องกับปณิธานของเมื่อแรกก่อตั้ง

www.siam-society.org
www.siamese-heritage.org 
มูลนิธิเพื่อนศิลปะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 และกลายเป็นมูลนิธิการกุศลอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อปีพ.ศ. 2551 มูลนิธิเพื่อนศิลปะให้การศึกษา อบรม และกระตุ้นความสนใจทางด้านศิลปะแก่ผู้อื่น กิจกรรมในแต่ละปีของมูลนิธิคือการหาศิลปินวัยรุ่นที่มีความสนใจ และบริจาคแก่องค์กรการกุศลเกี่ยวกับเด็กในประเทศไทย ตลอดทั้งปีมูลนิธิจะจัดการแสดงเพื่อหารายได้และสนับสนุนศิลปินไทยที่มีความสามารถในระดับสากล
 
www.dance-festival.info                  


             
              
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก่อตั้งขึ้นวันที่ 18 กันยายน 2533 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน พระองค์จำนวนสองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาท เป็นกองทุนประเดิมต่อกองทุนของมูลนิธิฯ 
มูลนิธิมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีหลักการให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ที่สำคัญและถูกคุกคาม โดยมุ่งถ่ายทอดสถานการณ์ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้สังคมและผู้มีอำนาจตัดสินใจรับรู้ ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติของประเทศ โดยมีผืนป่าตะวันตกเป็นพื้นที่ต้นแบบ นำไปสู่การบริหารจัดการผืนป่าอนุรักษ์อื่นๆ          

www.seub.or.th
https://th-th.facebook.com/SeubNakhasathienFD/ สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (อศส. SCONTE) ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 ดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์สถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา แหล่งน้ำ อากาศ ป่าไม้ พันธุ์พืช สัตว์ป่า และการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังมีส่วนร่วมในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ทั้งยังขับเคลื่อนงานด้านศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

https://www.facebook.com/2514.SCONTE/                          
                                                            

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร